FEYZÎ, Sâlih

(d. ?/? - ö. 1127/1715)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

18. yüzyıl şairlerinden olan Sâlih Feyzî’nin doğum tarihi ve eğitimi konusunda günümüze ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Van’da dünyaya gelmiştir. Sanatkâr bir aileden gelen Feyzî’nin kardeşleri arasında İran Sefaretnâmesi’yle meşhur olmuş, III. Ahmed döneminin tarih düşürmede başarılı şairlerinden olan Dürrî-i Yekçeşm (Ürkündağ 2006; Bağrıaçık 2001) ve İdris-i Bitlisî’nin Heşt Bihişt tercümesiyle tanınan Sa‘dî (Ürkündağ 2006:37,38) bulunmaktadır. Şeyhî Mehmed’in İstanbul’a geldiğini bildirdiği şairin (Özcan 1989: 471), Sâlim Tezkiresi'nde müderrislik (İnce 2005: 574), Vekâyiü’l-Fudalâ’da kâtiplik yaptığı kayıtlıdır (Özcan 1989:471). Ölüm tarihi 1127/1715'tir (Kemikli 2004: 65). Feyzî Efendi’nin sanatı hakkındaki tek değerlendirme Sâlim Tezkiresi'nde yer almaktadır. Sâlim, şairin Türkçe ve Farsça şiir söylemede başarılı olduğunu “Türkî ve Fârisî eş‘âra pür-iktidâr idi.” cümlesiyle belirtmektedir (İnce 2005: 574). Kaynaklarda şairin eseri veya eserleri hakkında herhangi bir kayıt yoktur.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş‘âr. Ankara: AKM Yay.

Bağrıaçık, Ziya (2001). “Dürri’nin Tarih Manzumelerinde Lale devri”.Türklük Bilimi Araştırmaları (X): 333-347.

Erdem, Sadık (1996). “Dürrî-i Yek-çeşm ve Gazelleri”. Türk Dünyası Araştırmaları (103): 165-203.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KBT Yay.

Kemikli, B. (2004). “Feyzî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. IV. Ankara: AKM Yay. 65.

Keskin, Mustafa, A. Öztürk, H. Savaş, H. Kurt (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. IV/I. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakaik-ı Nu‘maniye ve Zeyilleri Vekayiü’l-Fudalâ II-III Şeyhi Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay.

Talay, Aydın (1994). “Dürrî Ahmed Efendi”. İslam Ansiklopedisi. C.10. İstanbul: TDV Yay. 34, 35.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Feyzî”.C.3. İstanbul: Dergah Yay. 217.

Ürkündağ, Ayhan (2006). Ahmed Dürri Efendi’nin İran Sefaretnamesi. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HANİFE KONCU
Yayın Tarihi: 03.11.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ol serv-i kad ki sahn-ı çemenden gelür geçer

Âhû gibi fezâ-yıHuten’dengelür geçer

Bu âh-ı serd bizi i‘tibârdan düşürür

Niyâz-nâmemüzi dest-i yârdan düşürür

(Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-ÂsârLi Zeyli Zübdeti’l-Eş‘âr. Ankara: AKM Yay. 336.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1POYRAZOĞLU, Ahmet Poyrazoğlud. 10.06.1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Sırrı Arvasd. 05 Mayıs 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İSMAİLd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4POYRAZOĞLU, Ahmet Poyrazoğlud. 10.06.1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Sırrı Arvasd. 05 Mayıs 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İSMAİLd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7POYRAZOĞLU, Ahmet Poyrazoğlud. 10.06.1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Sırrı Arvasd. 05 Mayıs 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İSMAİLd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10POYRAZOĞLU, Ahmet Poyrazoğlud. 10.06.1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ahmet Sırrı Arvasd. 05 Mayıs 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İSMAİLd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13POYRAZOĞLU, Ahmet Poyrazoğlud. 10.06.1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Sırrı Arvasd. 05 Mayıs 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSMAİLd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16POYRAZOĞLU, Ahmet Poyrazoğlud. 10.06.1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Sırrı Arvasd. 05 Mayıs 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İSMAİLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle