GAMÎ, Yazıcı Yahyaoğlu Mahmud Gamî Çelebi

(d. ?/? - ö. 984/1576-77)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mahmûd’dur. Yazıcı Yahya adlı birinin oğlu olduğundan Yazıcı Yahyaoğlu olarak tanındı. Adı, Hasan Çelebi (Sungurhan-Eyduran 2009: 146)’de Mehmed olarak kayıtlıdır. Şam’da zeametle mutasarrıf olup Şam mütevelliliği yaptı. 984/1576-77 yılında İstanbul’da vefat etti. “Zînet-i nâsût” terkibi vefat tarihini göstermektedir. Mezarı İstanbul’dadır. Delidolu bir kimse olup şiir söylemeye yeteneği vardı. Özellikle de terci-i bendi çok meşhurdur.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda terci-i bendinden bir beyit, şiirine örnek olarak verilmektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 545.

Cunbur, Müjgân (2004). “Gamî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 116.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 157.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 732.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr. 331b.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2008). Beyânî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 23.06.2014]. 140-141.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.06.2014]. 146.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 5. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 3284.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). C. 3. “Gammî Mahmud Efendi". İstanbul: Dergâh Yay. 276.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Terci-i Bend’den

Meded Allahı seversen meded ey yâr didüm

Va‘de-i vasla hilâf eyleme zinhâr didüm

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.06.2014]. 146.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMRÎ, Emrullah Efendi bin Nasûh Efendid. ? - ö. Eylül-Ekim 1702Doğum YeriGörüntüle
2NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659Doğum YeriGörüntüle
3HÂFIZ-I KONEVÎd. ? - ö. 1543Doğum YeriGörüntüle
4EMRÎ, Emrullah Efendi bin Nasûh Efendid. ? - ö. Eylül-Ekim 1702Doğum YılıGörüntüle
5NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659Doğum YılıGörüntüle
6HÂFIZ-I KONEVÎd. ? - ö. 1543Doğum YılıGörüntüle
7EMRÎ, Emrullah Efendi bin Nasûh Efendid. ? - ö. Eylül-Ekim 1702Ölüm YılıGörüntüle
8NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ-I KONEVÎd. ? - ö. 1543Ölüm YılıGörüntüle
10EMRÎ, Emrullah Efendi bin Nasûh Efendid. ? - ö. Eylül-Ekim 1702MeslekGörüntüle
11NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659MeslekGörüntüle
12HÂFIZ-I KONEVÎd. ? - ö. 1543MeslekGörüntüle
13EMRÎ, Emrullah Efendi bin Nasûh Efendid. ? - ö. Eylül-Ekim 1702Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂFIZ-I KONEVÎd. ? - ö. 1543Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMRÎ, Emrullah Efendi bin Nasûh Efendid. ? - ö. Eylül-Ekim 1702Madde AdıGörüntüle
17NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659Madde AdıGörüntüle
18HÂFIZ-I KONEVÎd. ? - ö. 1543Madde AdıGörüntüle