HÂFIZ, HAYLÎ HÂFIZI

(d. ?/? - ö. 1065/1654-55)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Mustafa’dır. Şair Haylî Bey’in yetiştirmesi olduğu için “Haylî Hâfızı” diye tanındı. 1065/1654-55 yılında vefat etti.

Safâyî, Hâfız’ın Dîvân sahibi olduğunu bildirmektedir (Çapan 2005: 151). Ancak şimdilik bu Dîvân elde değildir. Mehmed Süreyyâ’nın bilgili, latifeci bir şair olarak tanımladığı (Akbayar 1998: 558) Hâfız’ın edebi kişiliği hakkında kaynaklarda herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

***

Ol serv-i sehî nâz ile geşt-i çemen eyler

Ferşini sabâ berg-i gül ü yâsemen eyler

Hâfız ser-i zülfini düşüpdür zekan üzre

Diller ki çeh-i gamdadır ana resen eyler

 ***

Şarâb-ı neşve-i la’liyle bâde-nûş olalım

Dilâ bilip hattı esrârını hâmûş olalım

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay. 151-52.)

***

Âgûşa yârı belde kemer elde zer mi var

Şâyeste-i visâl olıcak bir hüner mi var

Yâd eyledükçe tûtî-i dil nagme-sâz olur

Şîrîn lebinde bilmem o şûhun şeker mi var

***

Açılsa gonce-i ikbâl-i gül-sitân görsem

Tebessüm eylese nâz ile ol dehân görsem

***

Berg-i gülden alınur âteş ile sanki gül-âb

Tâb-ı meyden kızarup ruhları kim ter düşdi

Sandılar kim yire bir âb-ı hayât oldı revân

Kemerinden o mehün tîg-i mücevher düşdi

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM  Yay. 65-66.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂDÎ, Nâzük-zâde Abdülhâdî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Berkun Oyad. 3 Mart 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEDHÎ, Nûh-zâde Seyyid Mustafa Çelebid. ? - ö. 1680Doğum YeriGörüntüle
4HÂDÎ, Nâzük-zâde Abdülhâdî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Berkun Oyad. 3 Mart 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEDHÎ, Nûh-zâde Seyyid Mustafa Çelebid. ? - ö. 1680Doğum YılıGörüntüle
7HÂDÎ, Nâzük-zâde Abdülhâdî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Berkun Oyad. 3 Mart 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEDHÎ, Nûh-zâde Seyyid Mustafa Çelebid. ? - ö. 1680Ölüm YılıGörüntüle
10HÂDÎ, Nâzük-zâde Abdülhâdî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Berkun Oyad. 3 Mart 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEDHÎ, Nûh-zâde Seyyid Mustafa Çelebid. ? - ö. 1680Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂDÎ, Nâzük-zâde Abdülhâdî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Berkun Oyad. 3 Mart 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MEDHÎ, Nûh-zâde Seyyid Mustafa Çelebid. ? - ö. 1680Madde AdıGörüntüle