HÂMÎ, Hâmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1258/1842-43)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsim ve mahlası Hâmî'dîr. Selaniklidir. Bazı vezirlere divan kâtipliği yaptı. Selanikli Meşhûrî'nin yakın dostu olup karşılıklı latifeleri vardır. Fatîn'e göre 1258/1842-43 tarihinde, Meşhûrî'nin Dîvân'ındaki bir tarih manzumesine göre ise 1260/1844'te vefat etti.

Millet Kütüphanesi Ali Emirî Mnz 103 numarada Hâmî adına kayıtlı bir Dîvân bulunmaktadır. Dîvân'da 1 münacat, 3 na't, 1 sâkîname, 2 müsemmen. 1 müsebba, 7 müseddes, ikisi Farsça 8 muhammes, 9 tahmis, 26 müstezad ve bazıları Farsça 291 gazel, Dîvân'ın 1284/1867'de tamamlandığına dair 20 beyitlik bir tarih ve 6 kıta vardır. İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu'na göre bu Dîvân Selanikli Hâmî'ye aittir. 1260/1844'te öldüğüne göre, 1284/1867'de tamamlanan Dîvân'ın, eğer tarihlerde bir hata yoksa, bu şaire ait olmasına imkân yoktur. İbnü'l-Emin, bu Dîvân'ınhayatı bilinmeyen başka bir şaire ait olabileceğini söyler. Fatîn Tezkiresi'nde örnek olarak verilen ve Şeyh Zâik'a nazire olan "meşreb bu ya" redifli gazel de bu Dîvân'da yoktur.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.) Fatîn Dâvud, Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. 4. İstanbul: Dergah Yay.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam. C. III. İstanbul: Kaşgar Neşriyat.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara. Bizim Büro Yay.

Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu. (1965). İstanbul: MEB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sevdügümde hüsn ü ân olsun derim meşreb bu ya

Nev-resîde nev-cüvân olsun derim meşreb bu ya


Bâg-ı dilde sâye-i vaslın temennâ itdiğim

Bardır nev-res fidan olsun derim meşreb bu ya

Pertev-i mihr-i ruhı düşdükçe zerrât-ı dile

Ebr-i zülf-i sâyebân olsun derim meşreb bu ya

Durmasun aksun zülâl-i feyzi mecrâ-yı dile

Sâgar-ı mey nâvdân olsun derim meşreb bu ya

Neylerem tenhâ enîn-i deff ü çengi bezmde

Hem ney olsun hem kemân olsun derim meşreb bu ya

Yağmalansun kâle-i ümmîd-i sûk-i mâ-sivâ

Sûd-ı âmâlüm ziyân olsun derim meşreb bu ya

Geç revişle Hâmiyâ şeb-dîz-i kilkin Zâik'a

Esb-i tab'um hem-inân olsun derim meşreb bu ya
(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.) Fatîn Dâvud, Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. 58.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Haluk Nihat Pepeyid. 1898 - ö. 27 Mayıs 1972Doğum YeriGörüntüle
2SUN’Î, İbrâhîm Sun‘îd. 1822 - ö. – ö.?Doğum YeriGörüntüle
3Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989Doğum YeriGörüntüle
4Haluk Nihat Pepeyid. 1898 - ö. 27 Mayıs 1972Doğum YılıGörüntüle
5SUN’Î, İbrâhîm Sun‘îd. 1822 - ö. – ö.?Doğum YılıGörüntüle
6Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989Doğum YılıGörüntüle
7Haluk Nihat Pepeyid. 1898 - ö. 27 Mayıs 1972Ölüm YılıGörüntüle
8SUN’Î, İbrâhîm Sun‘îd. 1822 - ö. – ö.?Ölüm YılıGörüntüle
9Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989Ölüm YılıGörüntüle
10Haluk Nihat Pepeyid. 1898 - ö. 27 Mayıs 1972MeslekGörüntüle
11SUN’Î, İbrâhîm Sun‘îd. 1822 - ö. – ö.?MeslekGörüntüle
12Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989MeslekGörüntüle
13Haluk Nihat Pepeyid. 1898 - ö. 27 Mayıs 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SUN’Î, İbrâhîm Sun‘îd. 1822 - ö. – ö.?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Haluk Nihat Pepeyid. 1898 - ö. 27 Mayıs 1972Madde AdıGörüntüle
17SUN’Î, İbrâhîm Sun‘îd. 1822 - ö. – ö.?Madde AdıGörüntüle
18Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989Madde AdıGörüntüle