HASÎB, Derviş Seyyid Mehmed Hasîb Efendi b. İbrahim Efendi

(d. ?/? - ö. 1121/1709-10)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed olup, Seyyid Mehmet Dede namıyla tanındı. Mevlevî dervişlerindendir. Gençliğinde öğrenimini tamamladıktan sonra Mevlevî Yûsuf Dede'den inabet alarak mevleviliğe girdi. Esrar Dede'ye göre Nesib Yusuf Dede tarafından yetiştirildi (Genç 2000: 123). Daha sonra İstanbul'a dönerek Müneccimbaşı Ahmed Dede'ye intisap etti. Bir müddet İstanbul'da kaldı. 1099/1687-88'de tekrar Kahire'ye, 1101/1689-90'da Hicaz'a gitti. Kahire'de Siyahi/Sipahî Mustafa Dede'ye hizmet etti. (İnce 2005: 287). Sonra Anadolu'ya dönerek Mevlânâ, Sultan Divânî, Kütahya'da Dergâh-ı Arguniye'yi ziyaret etti. İznik'e giderek bir mektep açtı. Çocukların eğitimi ile uğraştı. İznik Mevlevihanesi şeyhi oldu.  İznik'te 1121/1709-10 yılında vefat etti. Ölüm tarihi Beliğ ve Sâlim'de 1121/1709-10, Esrar Dede'de 1132/1719-20'dir. (Genç 2000: 123) 

Kaynaklarda Arapça, Farsça ve Türkçe şiir söylemede yetenekli olduğu kayıtlıdır. (Arslan 1994: 110-111)

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mehmet SirâceddînMecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.02.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nümâyân hiddet-i peykân-ı müjgân tîr-i âhımda

Kazâ te'sîri zâhir gamzeveş şemşîr-i âhımda

Gam-ı ruhsâr-ı âlünde gılâf-ı sîneden meslûl

Ayândur âteş-i dil tîğ-i cevher-gîr-i âhımda

Fetâ mazlûmı oldum çarh-ı bî-dâdun Hasîbâ ben

İder tesîr birgün kalur ammâ zîr-i âhumda

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay.123.)

***

İden agyârı manzûr-ı mürüvvet yâr bahtımdur

Beni kasd-ı helâke gamzeler der-kâr bahtımdur

O bir necm-i siyehdür burc-i âteşden tulû' itmiş

Degüldür ârızında hâl-i anber-bâr bahtımdur

Nola meftûn olursam ol meh-i tâbân-ı bî-mihre

Benim hercâyî sevmek ey Hasîb-i zâr bahtımdur

Nümâyân-ı hiddet-i peykân-ı müjgân tîr-i âhımla

Kazâ te'sîri zâhir gamze-veş şemşîr-i âhımla

Gam-ı ruhsâr-ı âlünle gılâf-ı sîneden meslûl

Ayâdan âteş-i dil tîg-i cevher-gîr-i âhımla

(Arslan, Mehmet (1994). Mehmet SirâceddînMecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba. Sivas: Dilek Matbaacılık. 111.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSNÎ, Süleymân Hüsnî Paşad. 1838 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
2ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
3Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÜSNÎ, Süleymân Hüsnî Paşad. 1838 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
5ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552Doğum YılıGörüntüle
6Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HÜSNÎ, Süleymân Hüsnî Paşad. 1838 - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
8ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552Ölüm YılıGörüntüle
9Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HÜSNÎ, Süleymân Hüsnî Paşad. 1838 - ö. 1890MeslekGörüntüle
11ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
12Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÜSNÎ, Süleymân Hüsnî Paşad. 1838 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÜSNÎ, Süleymân Hüsnî Paşad. 1838 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle
17ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
18Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle