HATMÎ, Salih Çelebi

(d. ?/? - ö. 970/1562)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Çorlu’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Salih’tir. Öğrenim gördükten sonra Celâl-zâde Salih Efendi’den mülazım oldu. Müderrislik yaptı. Üsküp ve Karaferye kadılıklarında bulundu. Tuhfe-i Nâilî’de Hatmî’nin 970/1562 yılında öldüğü kayıtlıdır. 

Kaynaklarda Hatmî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Âşık Çelebi, Hatmî’nin şiire pek ilgi göstermediğini ancak yazdığında da renkli, muhayyel şiirler kaleme aldığını söyler (Kılıç 2010: 1515). Hasan Çelebi ise şiirlerinin tanınmadığını ifade eder (Eyduran 2009: 272).

Kaynakça

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens., Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Hk 1275. vr. 44a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.01.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Kendü gözüm yaşıyla döner bir degirmenem

Çarh-ı felekde kimseye nevbet degirmenem

xxx

Ögmenüz bülbüli ‘âşık diyü yanumda benüm

Bildigüm kuşdur uçurman bana ol leffâfı 

xxx

Ol sanem kim seyr ider büt-hâneden büt-hâneye

Nûrdur kim berk urur bir hâneden bir hâneye

Yâr çeşminden cefâ geldükçe gönlüm şâd olur

Tuhfe gelse nite kim mestâneden mestâneye

Var iken gam iltifât itme sürûra Hatmiyâ

Âşnâlık itme bir bîgâneden bîgâneye

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens., Yay. 1516.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TARÎKÎ, Çorlulud. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28Doğum YeriGörüntüle
4ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TARÎKÎ, Çorlulud. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28Doğum YılıGörüntüle
7ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TARÎKÎ, Çorlulud. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?MeslekGörüntüle
11TARÎKÎ, Çorlulud. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28MeslekGörüntüle
13ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TARÎKÎ, Çorlulud. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TARÎKÎ, Çorlulud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28Madde AdıGörüntüle