HÂVÎ, Resûl Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Lakabı Vakâyî-nigâr, mahlası Hâvî'dir. Kerküklü Molla Yakûb'un oğlu olup Sâkıb Hızır Efendi'nin büyük kardeşidir. Maktul Ali Paşa'nın vezirliği zamanında Bağdat'a gitti. Masrafhane'de kâtiplik görevinde bulundu. Bağdat, Basra ve Şehr-i Zor muhafızlığı yaptı. Bağdat valisi Hasan Paşa zamanına kadar olan olayları yazmakla görevlendirildi. Bu eser Hasan Paşa'nın hoşuna gitti ve 1000 adet basıldı. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Türkçe ve Farsça şiirleri vardır. Tarihleriyle tanındı. Bağdat'ta şenliklerde asılan Külâh-ı Firengî denmekle tanınan ve "Ayine-bend" için söylediği tarih eldedir. Bu şiirin yazılış tarihi 1243/1827 olduğuna göre şairin 19. yüzyılın ilk yarısında hayatta olduğu söylenilebilir (Akkuş 2008: 97-103).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaside

Yüzüne geh mâh u geh hurşîd-i tâbân söylerim

Geh nezâketle dönüp gül-berg-i handân söylerim

 

Cebhe-i berrâkına gâhî tecellî pertevi

Geh şu'â-i lem'a-i envâr-ı îmân söylerim

 

Kaşına gâhî hilâl ü gâhîce kavs-ı kuzah

Geh kemân u gâh hem şimşîr-i bürrân söylerim

 

Hattına kim sebze-i nev-hîz bâg-ı hüsnüdür

Gâh sünbül geh benefşe gâh reyhân söylerim

 

Hâline geh habbetü’s-sevdâ dirim gâhî sipend

Gâhîce göz merdümü geh nokta-i cân söylerim

 

Vasf-ı zevk-ı şehd-i la'linde olan güftârına

Hâvî-i şîrîn kelâmın şekkeristân söylerim

 

Siyyemâ medh-i cenâb-ı âsafîden ursa dem

Sözünün her birine bir dürr-i galtân söylerim

 

Kangı âsafdır diyü benden anı ger sorsalar

Hazret-i Dâvud Paşa-yı şâh-ı zîşân söylerim

 

Vâli-i Zevrâ Hidîv-i hıtta-i Dâru’s-selâm

Fark-ı sükkân-ı Irâk'a zıll-ı Yezdân söylerim

 

Cismidir âlem vücûdu ana rûh olmuş velî

Ben ana insân-ı ayn u ayn-ı insân söylerim

 

Peyker tevsen üzre hey’et-i zîbâsına

Dâhil-i burc-ı esed hurşîd-i rahşân söylerim

 

Küştegân-ı ihtiyâç u fakrı ihyâ itmede

Lutfuna ruh ana Îsî-i devrân söylerim

 

İlm ü irfân u kemâle hoş düşünce bahsler

Muktedâ-yı cümle tahrîr-i devrân söylerim

 

Bû Alî'ye fazlına nisbet direm şâkird duta

Belki Eflâtûn’a da tıfl-ı debistân söylerim

 

Hakk ide ömrün füzûn u düşmenin zâr u zebûn

Bu duâyı her zamân her vakt u her ân söylerim

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 99-101.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RIZÂ, Şeyh Tâlibânî, Kerküklüd. 1838 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
2Cevat Neciboğlud. 1893 - ö. 1958Doğum YeriGörüntüle
3(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂ, Şeyh Tâlibânî, Kerküklüd. 1838 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
5Cevat Neciboğlud. 1893 - ö. 1958Doğum YılıGörüntüle
6(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂ, Şeyh Tâlibânî, Kerküklüd. 1838 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
8Cevat Neciboğlud. 1893 - ö. 1958Ölüm YılıGörüntüle
9(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Ölüm YılıGörüntüle
10RIZÂ, Şeyh Tâlibânî, Kerküklüd. 1838 - ö. 1910MeslekGörüntüle
11Cevat Neciboğlud. 1893 - ö. 1958MeslekGörüntüle
12(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975MeslekGörüntüle
13RIZÂ, Şeyh Tâlibânî, Kerküklüd. 1838 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Cevat Neciboğlud. 1893 - ö. 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIZÂ, Şeyh Tâlibânî, Kerküklüd. 1838 - ö. 1910Madde AdıGörüntüle
17Cevat Neciboğlud. 1893 - ö. 1958Madde AdıGörüntüle
18(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Madde AdıGörüntüle