İZZET, Ahmed İzzet Bey

(d. ?/? - ö. 1241/1825)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahmet İzzet Bey, Eğriboz (Obya Adası)'ludur. Sâmi Ebû Bekir Paşa'nın hazinedarlık ve kethüdalık hizmetinde bulun­du. Paşanın ölümünden sonra İstanbul’a gelerek Kethüda Kalemi Hulefası sınıfına girdi. Darbhâne-i Âmire kâtipliğinde görev yaptı. Bir süre sonra da Hâcegânlık rütbesiyle divan kâtipliğine atandı. Son olarak Reşîd Paşa'nın divan kâtipliği hizmetinde bulundu. 1241/1825 yılında Yenişehirfeneri civarında Serfiçe kasabasında vefat etti, orada medfundur. Ölümü üze­rine düşürülen tarih şöyledir: Şair İzzet Bey bekâya gitti hay (1241/1825) (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: III/458; Kurnaz 2001: II/660). Fatîn'e göre divan sahibidir (1271: 286).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş'âr. İstanbul.

İpekten, Halûk vd (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). "İzzet, Ahmed". C. V. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.02.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Müreccahdır künûz-ı dehre dilde mâye-i ihlâs

Kabâ-yı zîver olmaz hem-fer-i pîrâye-i ihlâs

Olur dâd u sitâdı mekteb-i kâlâ-yı maksûdı

Bu benderde o kim i'mâl ider sermâye-i ihlâs

Kabûl-ı indirâs itmez nikab-kârî-i düşmenle

Esâs-ı müstakîm-i kasr-ı gerdûn-pâye-i ihlâs

Aceb mi müşfik olsa âşık-ı zâr u dil-figâre

Mürebbidir o mahdûm-ı güzîne dâye-i ihlâs

Masûn eyler dili tâb-ı temûz-ı mekr-i a'dâdan

Sezâdır İzzet olsun zîver-i sermâye-i ihlâs

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş'âr. İstanbul. 286.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MÂHİRd. ? - ö. 1843Doğum YeriGörüntüle
2SIRRÎ, Mehmed Eğribozlud. 1794 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Doğum YeriGörüntüle
4MÂHİRd. ? - ö. 1843Doğum YılıGörüntüle
5SIRRÎ, Mehmed Eğribozlud. 1794 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
7MÂHİRd. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
8SIRRÎ, Mehmed Eğribozlud. 1794 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
10MÂHİRd. ? - ö. 1843MeslekGörüntüle
11SIRRÎ, Mehmed Eğribozlud. 1794 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885MeslekGörüntüle
13MÂHİRd. ? - ö. 1843Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SIRRÎ, Mehmed Eğribozlud. 1794 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MÂHİRd. ? - ö. 1843Madde AdıGörüntüle
17SIRRÎ, Mehmed Eğribozlud. 1794 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Madde AdıGörüntüle