İZZÎ, Reis-zâde Mehmed Emîn İzzî Efendi

(d. ?/? - ö. 1180?/1766-67?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Emin’dir. Diyarbakır mollası Reis-zâde şair Abdülkadir Zarîf Efendi’nin oğludur. Dedesi Anbarî veya Üç Anbarlı olarak bilinen Reisülküttâb Mehmed Efendi’dir. Reis-zâde Mehmed Emin İzzî Efendi olarak tanındı. Enderun’a girdi. Burada öğrenci iken Hoca Mehmed Rasim Efendi’den sülüs ve nesih hatlarını meşk etti. Koyun Halife lâkabıyla bilinen Çörekçi-zâde Münîr Ahmed Efendi’den Farsça dersleri alarak Şâhidî’yi ve Gülistân’ı okudu. Öğrenimini tamamladıktan sonra Enderun’da kiler ağası oldu. 1180 yılı sonlarında (1767) nân pâyesiyle Enderun’dan ayrıldı. Daha sonra müderris oldu. Vefat tarihi Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz vd. 2001: 668)’de 1180/1666-67 iken Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 853)’de 1184/1771-72’dir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Râmiz (Erdem 1994: 227)’e göre “pâkize-gû bir şâ‘ir-i dil-cû”dur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 853.

Cunbur, Müjgân (2004). “İzzî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 266.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 227.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 236.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 238.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.668.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 422.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 318b.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). “İzzî (Reiszâde)”. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 48.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Cümle tasvîrin eder levh-i derûnumda zuhûr

Etseler hem-çü kalem sînemi yer yer teşkîk

 

Eser-i hâme-i agyâra mümâsil olamaz

Hûn-ı dîdemle eger olsa da nâmım tenmîk

(Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 422).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatDoğum YeriGörüntüle
2Çiğdem Aldatmazd. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Adnan Veli Kanıkd. 1916 - ö. 6 Aralık 1972Doğum YeriGörüntüle
4KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatDoğum YılıGörüntüle
5Çiğdem Aldatmazd. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Adnan Veli Kanıkd. 1916 - ö. 6 Aralık 1972Doğum YılıGörüntüle
7KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatÖlüm YılıGörüntüle
8Çiğdem Aldatmazd. 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Adnan Veli Kanıkd. 1916 - ö. 6 Aralık 1972Ölüm YılıGörüntüle
10KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatMeslekGörüntüle
11Çiğdem Aldatmazd. 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Adnan Veli Kanıkd. 1916 - ö. 6 Aralık 1972MeslekGörüntüle
13KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Çiğdem Aldatmazd. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Adnan Veli Kanıkd. 1916 - ö. 6 Aralık 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatMadde AdıGörüntüle
17Çiğdem Aldatmazd. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Adnan Veli Kanıkd. 1916 - ö. 6 Aralık 1972Madde AdıGörüntüle