KÂMİL, Hacı Ahmed

(d. ?/? - ö. 8 Şaban 1068/11 Mayıs 1657-1658)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Aslı adı Ahmed’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Manisalıdır. Kâmil ile ilgili biyografi kaynaklarının verdiği bu temel bilgiler dışında “adem” redifli şiire yazdığı şerhte de bazı bilgiler vardır. Beşiktaş Mevlevihane'si şeyhi Nazif Dede’nin müridi olduğu anlaşılmaktadır. Kâmil, pek çok memlekete seyahat etti ve buralarda karşılaştığı âlim ve sûfilerin sohbetlerine katıldı. 8 Şaban 1068 / 11 Mayıs 1658’de vefat etti. Mezarı Mevlevihane karşısında Pınarbaşı mezaristanındadır. Şair, şiirde Kâmil mahlasını kullandı. (Dağlar, 2008: 335-371)

Eserleri:
1. Kaside-yi Adem li-Kamil-i Mevlevi: “adem” redifli şiirine şairin kendisinin yazdığı şerhtir. (Dağlar 2008: 335-371)

2. Da’ire-yi Vahdet Şerhi: Bu eserin adı “adem” redifli şiire yazdığı şerhte geçmektedir. (Dağlar 2008: 346)

Kâmil-i Mevlevi’nin tasavvufi konulardaki fikirlerine bakılacak olursa, bir kısım sufi ve âlimin haşrin ruhani olduğunu savunmalarına karşılık Kamil-i Mevlevi haşrin cismani olduğu üzerinde durur. Varlıkla ilgili olarak da O vahdet-i vücûd ilkesinden hareketle Allah’tan başka bir şeyin var olduğunu kabul etmez. Ademi, adem-i mutlak ve adem-i izafi diye iki şekilde ele alan Kâmil-i Mevlevi adem-i mutlakla “fenâ fi’t-tevhid” (birlikte yok olma) ve “âmâ” (körlük, görmezlik), adem-i izâfî ile de “a’yân-ı sâbite”yi kastetmektedir; O'nun şiirinde ve şerhinde adem “kârgâh-ı Îlâhi”dir. (Dağlar 2008: 350)

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâhane-yi Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 211-212.

Dağlar, Abdülkadir (2008). “Kâmilî-i Mevlevî’nin Kendi Şiirine Tuttuğu Ayna: Adem Kasidesi ve Şerhi”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic.  (3/4): 335-371.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 461.

Gölpınarlı, Abdulbaki (1967). Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu. C. 1. Ankara. TTK: 257.

İsmail Belîğ (1998). Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 348.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. C.2.  Ankara  Bizim Büro Yay. 390-391.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 843-844.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniye ve Zeyilleri. İstanbul: Çağrı Yay. 688.
 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 03.09.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün

Dil-güşâ olsa n’ola lutf-ı hevâ-yı nevrûz

Bezl ider câm-ı Cem’i zevk u safâ-yı nev-rûz

Bâis-i nâtıka-pîrâye-i murgân-ı çemen

Bâreke’llâh zihî ‘ukde-güşâ-yı nev-rûz

Gâlibâ zâde-i gülzâr-ı behişt-ârâdır

Dehri teşrîf iden hüsn ü behâ-yı nev-rûz

Demidür bülbül- i şeydâ ne kadar mest olsa

Her gülün sâgarı destinde berâ-yı nev-rûz

Hâne-i dilleri bezm-i feraha tahsîsen

Eyledi tahliye ferrâş-ı sabâ-yı nev-rûz

(Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniye ve Zeyilleri. İstanbul: Çağrı Yay. 688.)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hızır Ovacıkd. 20 Mayıs 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Hakkı Tarık Usd. 1889 - ö. 21 Ekim 1956Doğum YeriGörüntüle
3MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553Doğum YeriGörüntüle
4Hızır Ovacıkd. 20 Mayıs 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Hakkı Tarık Usd. 1889 - ö. 21 Ekim 1956Doğum YılıGörüntüle
6MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553Doğum YılıGörüntüle
7Hızır Ovacıkd. 20 Mayıs 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Hakkı Tarık Usd. 1889 - ö. 21 Ekim 1956Ölüm YılıGörüntüle
9MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
10Hızır Ovacıkd. 20 Mayıs 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Hakkı Tarık Usd. 1889 - ö. 21 Ekim 1956MeslekGörüntüle
12MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553MeslekGörüntüle
13Hızır Ovacıkd. 20 Mayıs 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hakkı Tarık Usd. 1889 - ö. 21 Ekim 1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hızır Ovacıkd. 20 Mayıs 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Hakkı Tarık Usd. 1889 - ö. 21 Ekim 1956Madde AdıGörüntüle
18MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553Madde AdıGörüntüle