KEVSERÎ, Ali Kevserî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/III. Mehmed dönemi (1595-1603) başları)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Ali’dir. Sipahi sınıfındandır. Güzelliğiyle tanınmış biridir. Tasavvufa yönelerek seyahate çıktı. Kerbela’ya gitti. Bir müddet burada kaldıktan sonra tekrar Anadolu’ya döndü (Solmaz 2005: 499, Eyduran 2009: 223). Sicill-i Osmânî’de III. Mehmed dönemi (1595-1603) başlarında öldüğü kayıtlıdır (Akbayar 1998: 887).

Kaynaklar, Kevserî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi vermez. Ancak çeşitli şiir mecmualarında şaire ait şiirlere rastlanmaktadır. Ahdî, Kevserî’den övgüyle bahsederek şiirlerinin devrindeki şairler tarafından beğenildiğini söyler (Solmaz 2005: 499).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 3. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 674. vr. 199b.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.01.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çün nev-bahâr irişdi şular kim cevân ola

‘Ömrin safâya sarf idemezse ziyân ola

Sâkî pür eyle sâgarı devr it ki ancanun

Bir devr-i gül gelince dahı bagrı kan ola

Bu egri egri bakmagı ey kaşları kemân

Ok gibi togrı togrı diyem bir zamân ola

Epsem mahallen itleri kazsın ko yirleri

Şâyed birisi baña ölince mekân ola

Her bir gazelde aglayu kadd-i nigârı an

Ey Kevserî ki tab’-ı latîfün revân ola

(Mecmû’a-i Eş’âr. Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 674. vr. 199b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hüseyin Danişd. 1870 - ö. 1943Doğum YeriGörüntüle
2İHYÂ, Seyyid Şerif Yahya Efendid. ? - ö. 1813Doğum YeriGörüntüle
3Nuray Aksamazd. 24 Mart 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hüseyin Danişd. 1870 - ö. 1943Doğum YılıGörüntüle
5İHYÂ, Seyyid Şerif Yahya Efendid. ? - ö. 1813Doğum YılıGörüntüle
6Nuray Aksamazd. 24 Mart 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hüseyin Danişd. 1870 - ö. 1943Ölüm YılıGörüntüle
8İHYÂ, Seyyid Şerif Yahya Efendid. ? - ö. 1813Ölüm YılıGörüntüle
9Nuray Aksamazd. 24 Mart 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hüseyin Danişd. 1870 - ö. 1943MeslekGörüntüle
11İHYÂ, Seyyid Şerif Yahya Efendid. ? - ö. 1813MeslekGörüntüle
12Nuray Aksamazd. 24 Mart 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hüseyin Danişd. 1870 - ö. 1943Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İHYÂ, Seyyid Şerif Yahya Efendid. ? - ö. 1813Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nuray Aksamazd. 24 Mart 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hüseyin Danişd. 1870 - ö. 1943Madde AdıGörüntüle
17İHYÂ, Seyyid Şerif Yahya Efendid. ? - ö. 1813Madde AdıGörüntüle
18Nuray Aksamazd. 24 Mart 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle