KEVSERÎ, Ali Kevserî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/III. Mehmed dönemi (1595-1603) başları)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Ali’dir. Sipahi sınıfındandır. Güzelliğiyle tanınmış biridir. Tasavvufa yönelerek seyahate çıktı. Kerbela’ya gitti. Bir müddet burada kaldıktan sonra tekrar Anadolu’ya döndü (Solmaz 2005: 499, Eyduran 2009: 223). Sicill-i Osmânî’de III. Mehmed dönemi (1595-1603) başlarında öldüğü kayıtlıdır (Akbayar 1998: 887).

Kaynaklar, Kevserî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi vermez. Ancak çeşitli şiir mecmualarında şaire ait şiirlere rastlanmaktadır. Ahdî, Kevserî’den övgüyle bahsederek şiirlerinin devrindeki şairler tarafından beğenildiğini söyler (Solmaz 2005: 499).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 3. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 674. vr. 199b.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.01.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çün nev-bahâr irişdi şular kim cevân ola

‘Ömrin safâya sarf idemezse ziyân ola

Sâkî pür eyle sâgarı devr it ki ancanun

Bir devr-i gül gelince dahı bagrı kan ola

Bu egri egri bakmagı ey kaşları kemân

Ok gibi togrı togrı diyem bir zamân ola

Epsem mahallen itleri kazsın ko yirleri

Şâyed birisi baña ölince mekân ola

Her bir gazelde aglayu kadd-i nigârı an

Ey Kevserî ki tab’-ı latîfün revân ola

(Mecmû’a-i Eş’âr. Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 674. vr. 199b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hakkı Engin Gidererd. 1 Ağustos 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendid. 1810 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03Doğum YeriGörüntüle
4Hakkı Engin Gidererd. 1 Ağustos 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendid. 1810 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03Doğum YılıGörüntüle
7Hakkı Engin Gidererd. 1 Ağustos 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendid. 1810 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03Ölüm YılıGörüntüle
10Hakkı Engin Gidererd. 1 Ağustos 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
11AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendid. 1810 - ö. ?MeslekGörüntüle
12NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03MeslekGörüntüle
13Hakkı Engin Gidererd. 1 Ağustos 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendid. 1810 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hakkı Engin Gidererd. 1 Ağustos 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendid. 1810 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03Madde AdıGörüntüle