LA'LÎ, La'lî Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1123/1711)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mustafa’dır. Babası Abdülkâdir Efendi’dir. Reşid olduğunda Enderun-ı Hümayûn’a dahil edilmiş ve oradan yetişmiştir. Mülazım olduktan sonra 1110/1698 yılında Kara Çelebizâde Medresesi’nde müderrisliğe başlamıştır. Daha sonra sırasıyla 1115/1703 yılında Nişancı Paşa-yı Atîk Medresesi, 1118/1706’da Şah Kulu Medresesi, 1119/1707’de Emre Hâce Medresesi, 1120/1708’de Sahn-ı Semân Medreselerinden birinde müderrislik yapmıştır. Son olarak 1120 Şevval/1708 Aralık’ta Hekimbaşı Nûh Efendi Medresesi müderrisliğine atanmıştır. Buradaki görevine devam ederken 1123 Cemâziyelâhirinde / Temmuz 1711 yılında vefat etmiştir. Sicill-i Osmanî’de ölüm tarihi 1122 Cemâziyelâhir /1710 Ağustos’u olarak verilmiştir. Edirnekapısı haricine defn edilmiştir. Âlim ve ârif bir kimsedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 898.
Cunbur, Müjgan ve Ağca, Hüseyin (2006). Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 156.
İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 605-606.
Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 890.
Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb. Tıpkıbasım. Ankara: KB Yay. 378a.
Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakaik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri, Vekâyi’ü’l-Fudalâ. C.4. İstanbul: Çağrı Yay. 328.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. SEBAHAT DENİZ
Yayın Tarihi: 02.01.2015
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ger irsek ‘ıyd-ı vaslına bizümle merhabâ itmez
Kalursa böyle dilber La’liyâ ‘uşşâka el virmez

Meger ki bezm-i ‘irfâna gelüp de bir kadeh meyle
Eger tebdil-i hûy eylerse kimse i’tirâz itmez


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAHÂYÎ, Küfrî, Hasan Çelebid. ? - ö. 1660Doğum YeriGörüntüle
2H. Hümeyra Şahind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FAZLÎd. ? - ö. 1564Doğum YeriGörüntüle
4BAHÂYÎ, Küfrî, Hasan Çelebid. ? - ö. 1660Doğum YılıGörüntüle
5H. Hümeyra Şahind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FAZLÎd. ? - ö. 1564Doğum YılıGörüntüle
7BAHÂYÎ, Küfrî, Hasan Çelebid. ? - ö. 1660Ölüm YılıGörüntüle
8H. Hümeyra Şahind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FAZLÎd. ? - ö. 1564Ölüm YılıGörüntüle
10BAHÂYÎ, Küfrî, Hasan Çelebid. ? - ö. 1660MeslekGörüntüle
11H. Hümeyra Şahind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12FAZLÎd. ? - ö. 1564MeslekGörüntüle
13BAHÂYÎ, Küfrî, Hasan Çelebid. ? - ö. 1660Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14H. Hümeyra Şahind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FAZLÎd. ? - ö. 1564Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BAHÂYÎ, Küfrî, Hasan Çelebid. ? - ö. 1660Madde AdıGörüntüle
17H. Hümeyra Şahind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FAZLÎd. ? - ö. 1564Madde AdıGörüntüle