İZZET, Mektûbî-zâde Mehmed İzzet Efendi

(d. 1241/1825 - ö. 1296/1879)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1241/1825 yılında doğdu. Asıl adı Mehmed İzzet Efendi'dir. Şiirlerinde İzzet mahlasını kullandı. Mevâlî-i izâmdan Mektûbî Abdülazîz Efendi'nin oğludur. Mektûbî-zâde sanıyla tanındı. Medrese öğrenimi gördü ve 1271/1854 senesinde müderris oldu. Bir müddet Bâb-ı Fetvâ-penâhîde istihdam edildi. İnşadaki kudreti beğenildiğinden Anadolu sadaretinde kâtip olarak görev yaptı. 1268/1851 senesinde Şam'da Beytü'l-mâl Kassamlığı görevinde bulundu. Suriye Müfettiş-i Hükkâmı olarak görev yaptı. 1271/1855 yılında Batum'da Ordu-yı Hümâyûn kadılığı görevine getirildi. Mekke payesini aldı. 1288/1871 senesinde Hukuk Dairesi üyesi, 1291/1874 yılında Evkaf Müfettişi oldu. Görevinden azledildikten bir süre sonra İstanbul payesi verildi. 1296/1879 yılında İstanbul'da vefat etti.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Besmeleyle kıldım ahvâl-i beyâna ibtidâ

Hamd-i bî-had Hâlık-ı kevn ü mekâna bî-riyâ

 

Ola rûh-ı Şâh-ı Kevneyn'e nice yüz bin salât

Cevher-i zâtıyla zînet buldı cümle mâ-sivâ

 

Âline ashâbına her demde olsun tarziye

Her biri oldı semâ-yı şer'a necm-i ihtidâ

 

Besmeleyle hamd idüp kıldım salât u tarziye

Eyledim Kur'ân ile isr-i Resûl'e iktidâ

 

İzzetâ dîbâce şeklinde bu bî-hemtâ gazel

Matla'-ı ser-levha-i eş'ârım olduysa sezâ

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 292.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂKİR, Cerrâh Şâkir Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769Doğum YeriGörüntüle
3Güzide Sabri Aygünd. 1886 - ö. 1946Doğum YeriGörüntüle
4CEMÎLÎ, Mehmed Sa'dullâh Cemîlî Beyd. 1825 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
5ŞEVKÎ, Hasan Tahsînd. 1825 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
7REMZÎ, Dârendelid. 1840 - ö. 1879Ölüm YılıGörüntüle
8BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Ölüm YılıGörüntüle
9ÂKİFd. 1821 - ö. 1879Ölüm YılıGörüntüle
10NECÎB, Suyolcu-zâde Mehmed Necîb Efendid. ? - ö. 6 Nisan 1758MeslekGörüntüle
11ABDÎd. 1706-07 - ö. 1769-70MeslekGörüntüle
12CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595MeslekGörüntüle
13ZÂRÎ, Hanyalı Abdülvehhâbd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİHÂNÎ, Yozgatlı Alîd. 1835? - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEYDÂ, Derviş Şeydâd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ENVERÎ DEDEd. ? - ö. 1546-47Madde AdıGörüntüle
18SEYYİD SEYFÎ / Seyyid Nizamoğlu, Şeyh Seyyid Seyfullah Kasım b. Şeyh Seyyid Nizameddin Efendid. ? - ö. 1601Madde AdıGörüntüle