LÜTFÎ, Muslî Ağa-zâde Mustafa Ağa

(d. ?/? - ö. 1130/1130/1717)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Lütfî mahlasını kullanan şairin ismi Mustafa’dır. Aslen Tokatlı olan Lütfî Mustafa Ağa, babası Muslî Ağa’ya nispetle Muslî Ağa-zâde unvanıyla da anılmaktadır (İnce 2005: 604).
Eğitim öğretim durumu ve aile çevresi hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Lütfî Mustafa Ağa’nın mesleği ise bölük çorbacılığı (Pakalın 1983: 380) yani bölük zabitidir (Abdulkadiroğlu 1985: 471).
Sevdalanarak aklını yitirdiği kaydedilen şair, hicri 1130/ miladi 1717 senesinde vefat etmiştir (Kurnaz vd. 2001: 884).
Aklını yitirmeden önce şiirler yazdığı belirtilen Lütfî Mustafa Ağa’nın tezkirelerde iki gazelinden alıntılanan beyitleri vardır.
 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1985). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Üniversitesi Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ- Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Pakalın, Mehmet Zeki (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. C. I. İstanbul: MEB Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH AYDIN
Yayın Tarihi: 17.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazeller

1
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün

Olup bîgâneye mahrem o şûh-ı âşinâ-düşmen
Eder ‘uşşâka va‘d-i dil-firîbin hep vefâ-düşmen

Tabîbâ sûde-i elmâs ile lut et nemek-pâş ol
Ki andan leb-güşâ-yı hazz olur zahm-ı hevâ-düşmen

Kime ‘arz-ı hüner etsin suhan-sencân ey Lutfî
Edânî-dostdur şimdi cihân-ı hüsn-edâ-düşmen

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ- Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. s. 604.)


2

Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün

Tâbiş-i mey kim ruh-ı cânânı gül gül gösterür
Mutribân-ı ‘ışkı hem âvâz-ı bülbül gösterür

(Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 884.)


Dâglar açmış o mihr ü sâ‘id sîmînine

Bir nihâl-i yâsemin üzre niçe gül gösterür

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1985). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Ünv. Yay. s. 471.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cemalettin Aykınd. 2 Şubat 1928 - ö. 18 Ocak 2012Doğum YeriGörüntüle
2LE’ÂLÎ (Müte’accem)d. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Cemalettin Aykınd. 2 Şubat 1928 - ö. 18 Ocak 2012Doğum YılıGörüntüle
5LE’ÂLÎ (Müte’accem)d. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Cemalettin Aykınd. 2 Şubat 1928 - ö. 18 Ocak 2012Ölüm YılıGörüntüle
8LE’ÂLÎ (Müte’accem)d. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Cemalettin Aykınd. 2 Şubat 1928 - ö. 18 Ocak 2012MeslekGörüntüle
11LE’ÂLÎ (Müte’accem)d. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Cemalettin Aykınd. 2 Şubat 1928 - ö. 18 Ocak 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LE’ÂLÎ (Müte’accem)d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Cemalettin Aykınd. 2 Şubat 1928 - ö. 18 Ocak 2012Madde AdıGörüntüle
17LE’ÂLÎ (Müte’accem)d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle