MAHZÛN, Mirza İsmâîl

(d. 1239/1828-29 - ö. 1311/1893-94)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mahzûn mahlasını kullanan şairin gerçek adı İsmail, babasının adı Kerbelâî Kasım’dır (Bağırov 1995a: 185). Şuşa’da doğmuş ve hayatını aynı şehirde geçirmiştir. Nevvâb, 1309 tarihinde Mahzûn’un 70 yaşında olduğunu yazar. Bu itibarla aşağı yukarı 1239/1828-29 yılında doğmuş olması gerekir. Yine Nevvâb, uzun boylu ve kocaman burunlu bir adam olan Mahzûn’un gençliğinde önce saraçlık, sonra aktarlıkla uğraştığını, daha sonra medrese hocalığı yaptığını söyler (Bağırov 1995b: 443). Medrese hocalığını hayatının sonuna kadar sürdürmüştür. 1311/1893-94 yılında vefat etmiştir (Bağırov 1995a: 185).

1870’li yıllarda Mir Muhsin Nevvâb önderliğinde Şuşa’da organize edilen Meclis-i Ferâmûşân adlı şiir meclisinin müdavimlerinden olan Mahzûn klasik şiir tarzında Türkçe ve Farsça eser vermiştir. Şiirlerini toplu şekilde ihtiva eden bir eseri bulunmamaktadır. Nevvâb Tezkire’sine Türkçe 5, Farsça 2 şiirini (Bağırov 1995b: 443-446), Müctehid-zâde de Riyâzü’l-Âşıkîn’ine Türkçe 3 gazelini almıştır (Bağırov 1995a: 185-186).

Kaynakça

Bağırov, Ekrem (hzl.) (1995a). Mehemmedağa Müctehidzade, Riyazül-Aşigin. Bakü: Azerbaycan Neşriyatı.

Bağırov, Ekrem (hzl.) (1995b). Mir Möhsün Nevvab, Tezkireyi Nevvab. Bakü: Azerbaycan Neşriyatı.

Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AZAD AĞAOĞLU
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yine fasl-ı bahâr olmuş meger bâd-ı bahâr oynar

Deger her lahza gül yüzde perîşân zülfe târ oynar

Döküp sîmîn izâr üzre ham-ender-ham siyeh zülfi

Sanasın pîç ü tâb ile gezer genc üzre mâr oynar

Yüzünde hâl-i müşgînün tutupdur kişver-i hüsni

Sarîr-i hüsnde kâ'im olupdur şehr-yâr oynar

Behişt ü hûr vaslından sefâ vü zevki efdâldür

O dem kim yâr yâriyle edip bûs ü kenâr oynar

Hemîşe ehl-i hâl ile felek devri mühâlifdür

Çeker renc ü ta’ab bülbül gülin devrinde hâr oynar

Görüm şâd olmasun yâ Rab rakîb-i bed-siyer dâ'im

Görür uşşâklar hâlin güler leyl ü nehâr oynar

Eyâ Mahzûn-ı dil-hasta nedür güftâr-ı ser-beste

Aceb koynında lîmûdur veyâ sîb ü enâr oynar

(Bağırov, Ekrem (hzl.) (1995b). Mir Möhsün Nevvab, Tezkireyi Nevvab. Bakü: Azerbaycan Neşriyatı. 445.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AŞIG/FENA, Fena Mirze Rehim Mirze Memmedbağıroğlud. 1841 - ö. 1925Doğum YeriGörüntüle
2NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Doğum YeriGörüntüle
3ŞEHÎD, Ebulhasand. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4AŞIG/FENA, Fena Mirze Rehim Mirze Memmedbağıroğlud. 1841 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
5NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Doğum YılıGörüntüle
6ŞEHÎD, Ebulhasand. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7AŞIG/FENA, Fena Mirze Rehim Mirze Memmedbağıroğlud. 1841 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
8NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEHÎD, Ebulhasand. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10AŞIG/FENA, Fena Mirze Rehim Mirze Memmedbağıroğlud. 1841 - ö. 1925MeslekGörüntüle
11NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967MeslekGörüntüle
12ŞEHÎD, Ebulhasand. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13AŞIG/FENA, Fena Mirze Rehim Mirze Memmedbağıroğlud. 1841 - ö. 1925Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEHÎD, Ebulhasand. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AŞIG/FENA, Fena Mirze Rehim Mirze Memmedbağıroğlud. 1841 - ö. 1925Madde AdıGörüntüle
17NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Madde AdıGörüntüle
18ŞEHÎD, Ebulhasand. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle