MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendi

(d. 1077/1666-67 - ö. 1151/1738-39)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1077/1666-1667 yılında Bursa’da doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Manav-zâde Mustafa Mecdî Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. 1116/1704-1705 yılında müderris oldu. Bursa Hüdavendigâr Medresesi’nde müderrislik yaptı. 1151/1738-39 yılında vefat etti. Vefat tarihinin Sicill-i Osmanî’de (Akbayar 1996: 935) 1251/1835-1836 olarak yazılması yanlıştır.

Herhangi bir eser sahibi olduğuna dair bilgi yoktur. Safâyî Tezkiresi (Çapan 2005: 561)’nde şiirleri övülmüştür.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 935.

Abdülkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 376-377.

Cunbur, Müjgân (2006). “Mecdî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 237.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 561-562.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (erişim tarihi: 29.01.2014). 368.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 278.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 907.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4168.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Mecdî Mustafa Efendi”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 169.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

(O) sîm-berden ümîd-i husûl-i kâm ederiz

Derûn-ı sînede meşk-i hayâl-i hâm ederiz

Hayâli cilveger-i çeşm-i iştiyâk oldu

Gubâr-ı dergeh-i yâra sabâ selâm ederiz

Ederse âteş-i mey âhımız şerâr-âlûd

Sipihr-i bî-mezeden ahz-ı intikâm ederiz

O teşne(yiz ki) sezâvâr-ı bezm-i vasl olsak

Şerâb-ı hâbı leb-i dîdeye harâm ederiz

Kemend-i hâhişe olursa dest-yârî-i baht

Hümâ-yı devleti Mecdî esîr-i dâm ederiz

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 561-562).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEVDET, Bursalı Cevdet Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2FEYZÎ, Hasan Efendi-zâde Seyyid Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 1771-72Doğum YeriGörüntüle
3LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65Doğum YeriGörüntüle
4CEVDET, Bursalı Cevdet Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5FEYZÎ, Hasan Efendi-zâde Seyyid Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 1771-72Doğum YılıGörüntüle
6LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65Doğum YılıGörüntüle
7CEVDET, Bursalı Cevdet Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎ, Hasan Efendi-zâde Seyyid Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 1771-72Ölüm YılıGörüntüle
9LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65Ölüm YılıGörüntüle
10CEVDET, Bursalı Cevdet Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11FEYZÎ, Hasan Efendi-zâde Seyyid Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 1771-72MeslekGörüntüle
12LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65MeslekGörüntüle
13CEVDET, Bursalı Cevdet Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEYZÎ, Hasan Efendi-zâde Seyyid Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 1771-72Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CEVDET, Bursalı Cevdet Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ, Hasan Efendi-zâde Seyyid Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 1771-72Madde AdıGörüntüle
18LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65Madde AdıGörüntüle