ŞİFÂYÎ, Ömer

(d. ?/? - ö. 1159/1746)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ömer'dir. Aslen Sinoplu olup dedesi Sinoplu Şeyh Hasan Efendi’dir. Bursa’da reisü’l-etibbalık yapmış devrin tabip ve müderrislerinden Abbas Efendi'nin oğludur. Bursalı Ömer Şifâyi ve Kasapzâde nâmlarıyla tanınmıştır. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Şifâyi, Konya’ya gidip Mevlevî tarikatına intisap ederek Mevlevi dervişi oldu. Mısır ve Kahire seyahatinde Halvetî şeyhlerinden Hasan Efendi ile tanıştı ve onun ilminden istifade etti. Daha sonra, yine onun icazetiyle vatanı Bursa’ya dönüp yerleşti. Baba mesleği olan tabipliği öğrenmeye heves etti. Frenk ve Latin dillerini öğreten kitaplar okudu. Bursa'da, Yıldırım Bayezid Dârüşşifâsı'nda başhekim oldu. Ramiz (Erdem 1994: 173) ve Mehmed Süreyyâ'ya göre (Akbayar 1996: 1600), 1159/1746 yılında vefat etti. Bursa Mevlevîhânesi karşısında medfûndur (Özdemir 2011: 127).

Ömer Şifâyî’nin telif ve tercüme olmak üzere, tespit edilebilen 6 eseri vardır. Genel olarak tıp alanında yazılan bu eserler şunlardır: Mürşidü’l-Muhtâr fî İlmi’l-Esrâr, Tıbb-ı Cedîd-i Kimyâî, Minhâcü’ş-Şifâyî fî Tıbb-ı KimyâîTuhfetü’l-Ahbâb Cevherü’l-Ferid fî Tıbbi’l-Cedîd, Mir’atü’s-Sühâ fî Tedbîr-i Tâsi’l-Hukemâ.  

İyi bir tabip olan Şifâyî, aynı zamanda şiir de yazmıştır. Râmiz, onun nazım ve nesirde güçlü, eserleri insanlara şifa dağıtan, tarikat ehli, hoş tabiatlı bir insan olduğunu söyler (Erdem 1994: 172).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl) (1996). Mehmed Süreyya- Sicill-i Osmânî. C.5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Alsırt, Türkan (2007) “Şifâî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.8. Ankara: AKM Yay. 112-113.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 

Özdemir, Fatma (2011). Tuhfe-i Nâ'ilî Metin ve Muhtevâ II. Cilt S. 468-734. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HULUSİ EREN
Yayın Tarihi: 23.07.2013
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666Doğum YeriGörüntüle
2TAYYİBÎ, Sun’ullâh-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1761Doğum YeriGörüntüle
3BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599Doğum YeriGörüntüle
4ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666Doğum YılıGörüntüle
5TAYYİBÎ, Sun’ullâh-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1761Doğum YılıGörüntüle
6BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599Doğum YılıGörüntüle
7ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666Ölüm YılıGörüntüle
8TAYYİBÎ, Sun’ullâh-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1761Ölüm YılıGörüntüle
9BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599Ölüm YılıGörüntüle
10ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666MeslekGörüntüle
11TAYYİBÎ, Sun’ullâh-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1761MeslekGörüntüle
12BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599MeslekGörüntüle
13ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAYYİBÎ, Sun’ullâh-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1761Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666Madde AdıGörüntüle
17TAYYİBÎ, Sun’ullâh-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1761Madde AdıGörüntüle
18BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599Madde AdıGörüntüle