ŞİFÂYÎ, Ömer

(d. ?/? - ö. 1159/1746)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ömer'dir. Aslen Sinoplu olup dedesi Sinoplu Şeyh Hasan Efendi’dir. Bursa’da reisü’l-etibbalık yapmış devrin tabip ve müderrislerinden Abbas Efendi'nin oğludur. Bursalı Ömer Şifâyi ve Kasapzâde nâmlarıyla tanınmıştır. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Şifâyi, Konya’ya gidip Mevlevî tarikatına intisap ederek Mevlevi dervişi oldu. Mısır ve Kahire seyahatinde Halvetî şeyhlerinden Hasan Efendi ile tanıştı ve onun ilminden istifade etti. Daha sonra, yine onun icazetiyle vatanı Bursa’ya dönüp yerleşti. Baba mesleği olan tabipliği öğrenmeye heves etti. Frenk ve Latin dillerini öğreten kitaplar okudu. Bursa'da, Yıldırım Bayezid Dârüşşifâsı'nda başhekim oldu. Ramiz (Erdem 1994: 173) ve Mehmed Süreyyâ'ya göre (Akbayar 1996: 1600), 1159/1746 yılında vefat etti. Bursa Mevlevîhânesi karşısında medfûndur (Özdemir 2011: 127).

Ömer Şifâyî’nin telif ve tercüme olmak üzere, tespit edilebilen 6 eseri vardır. Genel olarak tıp alanında yazılan bu eserler şunlardır: Mürşidü’l-Muhtâr fî İlmi’l-Esrâr, Tıbb-ı Cedîd-i Kimyâî, Minhâcü’ş-Şifâyî fî Tıbb-ı KimyâîTuhfetü’l-Ahbâb Cevherü’l-Ferid fî Tıbbi’l-Cedîd, Mir’atü’s-Sühâ fî Tedbîr-i Tâsi’l-Hukemâ.  

İyi bir tabip olan Şifâyî, aynı zamanda şiir de yazmıştır. Râmiz, onun nazım ve nesirde güçlü, eserleri insanlara şifa dağıtan, tarikat ehli, hoş tabiatlı bir insan olduğunu söyler (Erdem 1994: 172).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl) (1996). Mehmed Süreyya- Sicill-i Osmânî. C.5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Alsırt, Türkan (2007) “Şifâî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.8. Ankara: AKM Yay. 112-113.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 

Özdemir, Fatma (2011). Tuhfe-i Nâ'ilî Metin ve Muhtevâ II. Cilt S. 468-734. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HULUSİ EREN
Yayın Tarihi: 23.07.2013
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÂMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÂMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÂMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÂMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle