MERÂMÎ

(d. ?/? - ö. ?/III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonları)
divan şairi, saray aşçısı, divan kâtibi, hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Hattattır. Ataları gibi sarayda aşçı iken yazısı güzel olduğu için divan kâtipliğine getirildi. Hamid (Isparta) vilayeti tahririyle görevlendirildi ve orada öldü.

Kâtib Çelebi'ye göre (1971: I/813) şairin Divan'ı vardır. Ancak söz konusu eser henüz ele geçmemiştir.

Kaynakça

Atik Gürbüz, İncinur (2011). Mecmû’a-i Letâ’if. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

İnal, İbnül Emin Mahmud Kemal (1928). Müstakimzâde Süleyman Saadeddin, Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Karatay, Halit (2008). Hattat Divan Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuhfe-i Na’ilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (2000). Mecelletü’n-nisâb-Tıpkı Basım. Ankara: KB Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 17.05.2013]. s. 277-278.

Yaltkaya, Şerefettin ve Kilisli Rifat Bilge (hzl.) (1971). Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zünûn. İstanbul: MEB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 22.12.2013
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gedâ-yı kûyuñ olmak mîr-i mîrân olmadan yegdür

‘Azîzüm bendeñ olmak Mısra sultân olmadan yegdür

Dilâ mey-hâne-i ‘ışkında yâruñ bâde-nûş olmak

Cihân bezminde Cemşîd ile Hâkân olmadan yegdür

Cefâ-yı derd-i hicrân ile giryân ol dilâ dâ’im

Safâ-yı vasl-ı cânân ile handân olmadan yegdür

İçüp rind-i harâbâtî olup rüsvâ-yı ‘âm olmak

Yiyüp afyûn u bengi deng ü hayrân olmadan yegdür

Vücûduñ tahtını ber-bâd iderse rûzgâr-ı ‘ışk

Merâmî mülk-i ‘âlemde Süleymân olmadan yegdür

(Atik Gürbüz, İncinur (2011). Mecmû’a-i Letâ’if. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 347-348).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HULÛS, İsmail Hulûs Deded. ? - ö. 1805-06Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Arif Derbendd. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HİMMETd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HULÛS, İsmail Hulûs Deded. ? - ö. 1805-06Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Arif Derbendd. 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HİMMETd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HULÛS, İsmail Hulûs Deded. ? - ö. 1805-06Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Arif Derbendd. 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HİMMETd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HULÛS, İsmail Hulûs Deded. ? - ö. 1805-06MeslekGörüntüle
11Mehmet Arif Derbendd. 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HİMMETd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HULÛS, İsmail Hulûs Deded. ? - ö. 1805-06Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmet Arif Derbendd. 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİMMETd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HULÛS, İsmail Hulûs Deded. ? - ö. 1805-06Madde AdıGörüntüle
17Mehmet Arif Derbendd. 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HİMMETd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle