MEYLÎ, Ali Çelebi

(d. ?/? - ö. 1068/1657-58)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi, Ali Çelebi'dir. İstanbul'da doğdu. Nâilî Efendi'nin terbiyesinde yetişti. Divan-ı Sultanî kâtipliği görevinde bulundu. 1068/1657-58'de vefat etti.

Estetik bilgisine sahip bir şair ve başarılı bir nâsir olmasının yanı sıra, hat sanatında da mahir olduğu kaynaklarda kayıtlıdır. (Çapan 2005: 537)

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB Kütüphaneler  Genel Müdürlüğü Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniye ve Zeyilleri. C.3. İstanbul: Çağrı Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.02.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dil giriftâr-ı ser-i zülf-i perîşânundur

Sîne mecrûh-ı gam-ı hançer-i müjgânundur

Beni pâ-beste eden zülf-i ham-ender-ham ki

Ârzû-yı heves-i va'de-i ihsânundur

Nazar it hâline Meylî gibi âzürde-dilün

Hayli demdür ki senün âşık-ı nâlânundur

(Abdülkadiroğlu Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşâr. Ankara. AKM Yay. 395.)

Yâd-ı gamzenle gönül çâk-ı girîbân eyler

Neşve-i 'uşşâkun ile âlemi seyrân eyler

Reşk-i şemşîr-i nigâhun dilüm eyler sûzân

Sihr-i efsûn-ı müjen gönlümü hayrân eyler

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara. AKM Yay. 537.)

Yanılmaz şem'-i 'ışka ey gönül pervâneden sonra

Bilinmez zevk-i gam Mecnûn gibi dîvâneden sonra

Ser-i kûyunda yârün ey gönül izhâr-ı ışk itdün

Visâl ümmîdin eylersin bu cins efsâneden sonra

(Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 996.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Halim Neyzid. 14 Mart 1927 - ö. 26 Haziran 2005Doğum YeriGörüntüle
2Kerime Nadir Azrakd. 5 Şubat 1917 - ö. 20 Mart 1984Doğum YeriGörüntüle
3Mehmed Selim İnald. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948Doğum YeriGörüntüle
4Ali Halim Neyzid. 14 Mart 1927 - ö. 26 Haziran 2005Doğum YılıGörüntüle
5Kerime Nadir Azrakd. 5 Şubat 1917 - ö. 20 Mart 1984Doğum YılıGörüntüle
6Mehmed Selim İnald. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948Doğum YılıGörüntüle
7Ali Halim Neyzid. 14 Mart 1927 - ö. 26 Haziran 2005Ölüm YılıGörüntüle
8Kerime Nadir Azrakd. 5 Şubat 1917 - ö. 20 Mart 1984Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmed Selim İnald. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Halim Neyzid. 14 Mart 1927 - ö. 26 Haziran 2005MeslekGörüntüle
11Kerime Nadir Azrakd. 5 Şubat 1917 - ö. 20 Mart 1984MeslekGörüntüle
12Mehmed Selim İnald. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948MeslekGörüntüle
13Ali Halim Neyzid. 14 Mart 1927 - ö. 26 Haziran 2005Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kerime Nadir Azrakd. 5 Şubat 1917 - ö. 20 Mart 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmed Selim İnald. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Halim Neyzid. 14 Mart 1927 - ö. 26 Haziran 2005Madde AdıGörüntüle
17Kerime Nadir Azrakd. 5 Şubat 1917 - ö. 20 Mart 1984Madde AdıGörüntüle
18Mehmed Selim İnald. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948Madde AdıGörüntüle