MİHRÎ EFENDİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mutasavvıf şairin doğum tarihi ve ailesi hakkında kaynaklarda bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sicill-i Osmani (IV) ve Fatin Tezkiresi’nde belirtildiğine göre İzmir’den İstanbul’a gelip Üsküdar’da Hassa Meclisi kâtipleri arasına girmiştir. Tezkirede Mevlevi olduğu ve iyi ney çaldığı belirtilmiştir. Tamamlanmamış bir kasidesi Fatin Tezkiresi’nde kayıtlıdır. "Nâzım-ı mûmâ-ileyh Mihrî Efendi medîne-i İzmir’de çehre-nümâ-yı âlem-i şühûd olup tarikat-ı Mevleviyyeye duhul ile bin iki yüz elli beş tarihlerinde Dersaâdet’e bi’l-muvâsala muahharen Üsküdar’da vâki hassa meclisi ketebesi silkine ilhâk olunmuştur." Fatin Tezkiresi'nde yer alan bu ifadeden yola çıkarak H.1255 (M.1839) yılında İstanbul'a gittiği bilindiğinden, Mihrî Efendi'nin yaşadığı dönemi 19. yüzyıl olarak belirlemek mümkündür. Abdülmecid devrinin sonlarında vefat ettiği bilinmektedir. 

 

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (2009). Fatin Tezkiresi (Hatimeta’l-Eşar). Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 21.12.2014].

"Mihri Efendi" (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 33.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EBRU KİPAY
Yayın Tarihi: 26.01.2015
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaside

Harfi'n-Nun Kaside-i Nâ-Tamam

Şehen-şâh-ıkadirden hazret-i Abdulmecîd Hânı

Hudâ mazhar buyurdu her husûsda şâh-ıdeverânı

 

Hudâvend mu‘azam kutb-ıalem-i gavs-ıaynî dem

Medâr-ırâhat-ıberrîn u bahreyn Fâtih-i Sâni

 

Nice şehzâdegânla âlemi İhyâ idüp Mevlâ

İki şehzâdesin birden Hıtân’a oldu i‘lânı

 

Uzatma Nâilâ tûl u dırâz elfâzıkasr eyle

Duâya başla kim buldu kasîde hadd u pâyânı

 

Kemâl-ıpîr idüp Allah seni taht-ıhilâfetde

Cihân durdukça tûr eyle Hitan şehzâdegânânı

 

Çiftçi, Ömer (2009). Fatin Tezkiresi (Hatimeta’l-Eşar). Kültür Bakanlığı Yay. 385.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Aytül Uncu Akald. 1 Ocak 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Alperen Yeşild. 27 Temmuz 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Aziz Gökdemird. 03 Temmuz 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Aytül Uncu Akald. 1 Ocak 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Alperen Yeşild. 27 Temmuz 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Aziz Gökdemird. 03 Temmuz 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Aytül Uncu Akald. 1 Ocak 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Alperen Yeşild. 27 Temmuz 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Aziz Gökdemird. 03 Temmuz 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Aytül Uncu Akald. 1 Ocak 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Alperen Yeşild. 27 Temmuz 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Aziz Gökdemird. 03 Temmuz 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Aytül Uncu Akald. 1 Ocak 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Alperen Yeşild. 27 Temmuz 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Aziz Gökdemird. 03 Temmuz 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Aytül Uncu Akald. 1 Ocak 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Alperen Yeşild. 27 Temmuz 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Aziz Gökdemird. 03 Temmuz 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle