MİHRÎ EFENDİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mutasavvıf şairin doğum tarihi ve ailesi hakkında kaynaklarda bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sicill-i Osmani (IV) ve Fatin Tezkiresi’nde belirtildiğine göre İzmir’den İstanbul’a gelip Üsküdar’da Hassa Meclisi kâtipleri arasına girmiştir. Tezkirede Mevlevi olduğu ve iyi ney çaldığı belirtilmiştir. Tamamlanmamış bir kasidesi Fatin Tezkiresi’nde kayıtlıdır. "Nâzım-ı mûmâ-ileyh Mihrî Efendi medîne-i İzmir’de çehre-nümâ-yı âlem-i şühûd olup tarikat-ı Mevleviyyeye duhul ile bin iki yüz elli beş tarihlerinde Dersaâdet’e bi’l-muvâsala muahharen Üsküdar’da vâki hassa meclisi ketebesi silkine ilhâk olunmuştur." Fatin Tezkiresi'nde yer alan bu ifadeden yola çıkarak H.1255 (M.1839) yılında İstanbul'a gittiği bilindiğinden, Mihrî Efendi'nin yaşadığı dönemi 19. yüzyıl olarak belirlemek mümkündür. Abdülmecid devrinin sonlarında vefat ettiği bilinmektedir. 

 

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (2009). Fatin Tezkiresi (Hatimeta’l-Eşar). Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 21.12.2014].

"Mihri Efendi" (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 33.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EBRU KİPAY
Yayın Tarihi: 26.01.2015
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaside

Harfi'n-Nun Kaside-i Nâ-Tamam

Şehen-şâh-ıkadirden hazret-i Abdulmecîd Hânı

Hudâ mazhar buyurdu her husûsda şâh-ıdeverânı

 

Hudâvend mu‘azam kutb-ıalem-i gavs-ıaynî dem

Medâr-ırâhat-ıberrîn u bahreyn Fâtih-i Sâni

 

Nice şehzâdegânla âlemi İhyâ idüp Mevlâ

İki şehzâdesin birden Hıtân’a oldu i‘lânı

 

Uzatma Nâilâ tûl u dırâz elfâzıkasr eyle

Duâya başla kim buldu kasîde hadd u pâyânı

 

Kemâl-ıpîr idüp Allah seni taht-ıhilâfetde

Cihân durdukça tûr eyle Hitan şehzâdegânânı

 

Çiftçi, Ömer (2009). Fatin Tezkiresi (Hatimeta’l-Eşar). Kültür Bakanlığı Yay. 385.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ümit Ünald. 14 Nisan 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Can Sinanoğlud. 15 Kasım 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Önder Şenyapılıd. 14 Mart 1940 - ö. 29 Mart 2021Doğum YeriGörüntüle
4Ümit Ünald. 14 Nisan 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Can Sinanoğlud. 15 Kasım 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Önder Şenyapılıd. 14 Mart 1940 - ö. 29 Mart 2021Doğum YılıGörüntüle
7Ümit Ünald. 14 Nisan 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Can Sinanoğlud. 15 Kasım 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Önder Şenyapılıd. 14 Mart 1940 - ö. 29 Mart 2021Ölüm YılıGörüntüle
10Ümit Ünald. 14 Nisan 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Can Sinanoğlud. 15 Kasım 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Önder Şenyapılıd. 14 Mart 1940 - ö. 29 Mart 2021MeslekGörüntüle
13Ümit Ünald. 14 Nisan 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Can Sinanoğlud. 15 Kasım 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Önder Şenyapılıd. 14 Mart 1940 - ö. 29 Mart 2021Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ümit Ünald. 14 Nisan 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Can Sinanoğlud. 15 Kasım 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Önder Şenyapılıd. 14 Mart 1940 - ö. 29 Mart 2021Madde AdıGörüntüle