MÜSELLEM, Ebulvefâ Şeyh Ahmed Müsellem Efendi

(d. ?/? - ö. 1168/1754-1755?)
Tekke Şairi
(Divan-Tekke / 18. Yüzyıl / Türkiye Dışı)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Ahmed'dir. Ebu'l-Vefa Şeyh Ahmed Müsellem Efendi unvanıyla tanındı. Belgrat'ta doğdu. Belgrat'tan Edirne'ye geldi. Doğum tarihi bilinmemektedir. Edirne'de Gülşenî şeyhi Şeyh Hasan Sezâyî Efendi'ye intisap etti ve ona damat oldu. Daha sonra ondan hilafet alarak Edirne'de Gülşenî tarikatının Veli Dede Tekkesine şeyh oldu. Aynı yerde vefat etti ve görev yaptığı tekkenin haziresine defnedildi. Müstakimzâde, vefatına ta'miyeli olarak "Didüm târîh olınca ser-fürû bir de bu mısra'la / Bekânun gülşeni Ahmed Efendi'ye müsellemdür" beytini tarih düşürmüştür (İnal 1928: 647). Nâil Tuman ise "bekâ"nın "bâ"sının çıkarılması gerektiğini söyleyerek ölüm tarihini 1168/1754-55 olarak gösterir (Kurnaz vd. 2001: II/953). Bursalı Mehmed Tâhir, vefat tarihini 1166/1752-53 olarak (Mehmet Tahir 1333-42: II/352-54); Tuhfe-i Hattâtîn'de, "rûz-ı âşûra"da vefat ettiği söylenir ki bu 10 Muharrem 1166/17 Kasım 1752'ye  tekabül eder. 

Müsellem, kayınpederi Sezâyî Efendi'nin Etvâr-ı Seb'a isimli manzum eserini manzumesini, Şumû'-ı Lâmi' fî-Beyâni Etvâr-ı Sâbi' ismiyle şerh etti. Mürşidlerinin divanlarını, münşeat ve latifelerini topladı. Dîvân'ının yazma bir nüshası Süleymaniye Ktp., Hafid Ef. 361 numaradadır. Bu nüshasında 170 gazel, 19 kıta ve 14 beyit bulunmaktadır. Müsellem Efendi'nin oğlu Mehmed Vefâ Efendi de şairdir. Edirne'de yetişmiştir. Müsellem'in şiirleri oğlunun şiirleriyle birlikte Nüzhetü'l-İhvân adıyla Şuayb Şerefüddin Gülşenî tarafından bastırılmıştır. Aynı zamanda iyi bir hattat olan Müsellem, Canbazzâde'den şikeste talik öğrenmiş ve musiki meşk etmiştir (İnal 1928: 647).

 

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire. 352-354.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarayî. Buhara Yay.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul. 

Kurnaz, Cemâl, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Müstakimzade Süleyman Sadedin. Meşâyıh-Nâme-i İslam. Esad Efendi (Süleymaniye Ktb.) Nu. 1684/2; Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları. 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.08.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Her makâmun perde-i râzı enîn üstündedür

Sâye-i lutf-ı Hudâ kalb-i hazîn üstündedür


Hasret-i hısn-ı Beligrad ile her şâm u seher

Tuna vü Sava gibi durmaz dü çeşmüm aglar

Müstakimzade Süleyman Sadedin. Meşâyıh-nâme-i İslam. Esad Efendi (Süleymaniye Ktb.) Nu. 1684/2; Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları. 9098/6648.


Tabum ki ide hâmeye talîm-i sevâdı

Zamg-ı şecer-i tûr (u) eczâ-yı müdâvî 

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul.647.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48Doğum YeriGörüntüle
2SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95Doğum YeriGörüntüle
3SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Doğum YeriGörüntüle
4HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48Doğum YılıGörüntüle
5SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95Doğum YılıGörüntüle
6SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Doğum YılıGörüntüle
7HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48Ölüm YılıGörüntüle
8SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95Ölüm YılıGörüntüle
9SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48MeslekGörüntüle
11SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95MeslekGörüntüle
12SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28MeslekGörüntüle
13HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48Madde AdıGörüntüle
17SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95Madde AdıGörüntüle
18SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Madde AdıGörüntüle