NA’ÎMÎ, Çeşmeci-zâde Ni’metullah Na’îmî Efendi

(d. ?/? - ö. 974/1567)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Nimetullah’tır. Çeşmeci-zâde Ubeydullah Çelebi’nin oğludur. Bu yüzden Çeşmeci-zâde sanıyla meşhur oldu. Öğrenimini tamamlayarak Sadi Çelebi’den mülazım olan Na’îmî Efendi, Sadi Çelebi’nin İstanbul kadılığı esnasında ona kassamlık ve ahkâm naipliği yaptı. Daha sonra 960/1552-53 yılında İstanbul’da Kadı Hüsâm Medresesi’ne hariç rütbesiyle müderris oldu. Burada elli akçe ile müderrislik görevine devam ederken 974/1567 yılında vefat etti.

Kaynaklarda Ni’metullah Na’îmî Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Âlim ve arif bir kişi olan Na’îmî Efendi, aynı zamanda iyi bir şair, hattat ve münşi idi.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nev’i-zâde Atâî, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik Fî Tekmîleti’ş-Şakâ’ik. Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri. C. 2. İstanbul: Çağrı Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Nâ-tamam Gazel

Âsitânundur şehâ dergâh-ı a’lâmuz bizüm

Hak bilür yok gayrı kapundan temennâmuz bizüm

Kullarun ‘âlî-cenâb ise biz en ednâsıyuz

Yoluna olsun fedâ a’lâ vü ednâmuz bizüm

Kul olan kapunda buldı iki âlem devletin

Ey medâr-ı devlet-i dünyâ vü ‘ukbamız bizüm

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay. 887.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ezgi Şakard. 01 Aralık 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZAFER HANIMd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ezgi Şakard. 01 Aralık 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZAFER HANIMd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ezgi Şakard. 01 Aralık 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZAFER HANIMd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ezgi Şakard. 01 Aralık 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZAFER HANIMd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ezgi Şakard. 01 Aralık 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZAFER HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ezgi Şakard. 01 Aralık 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZAFER HANIMd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle