NA’ÎMÎ, Çeşmeci-zâde Ni’metullah Na’îmî Efendi

(d. ?/? - ö. 974/1567)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Nimetullah’tır. Çeşmeci-zâde Ubeydullah Çelebi’nin oğludur. Bu yüzden Çeşmeci-zâde sanıyla meşhur oldu. Öğrenimini tamamlayarak Sadi Çelebi’den mülazım olan Na’îmî Efendi, Sadi Çelebi’nin İstanbul kadılığı esnasında ona kassamlık ve ahkâm naipliği yaptı. Daha sonra 960/1552-53 yılında İstanbul’da Kadı Hüsâm Medresesi’ne hariç rütbesiyle müderris oldu. Burada elli akçe ile müderrislik görevine devam ederken 974/1567 yılında vefat etti.

Kaynaklarda Ni’metullah Na’îmî Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Âlim ve arif bir kişi olan Na’îmî Efendi, aynı zamanda iyi bir şair, hattat ve münşi idi.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nev’i-zâde Atâî, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik Fî Tekmîleti’ş-Şakâ’ik. Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri. C. 2. İstanbul: Çağrı Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Nâ-tamam Gazel

Âsitânundur şehâ dergâh-ı a’lâmuz bizüm

Hak bilür yok gayrı kapundan temennâmuz bizüm

Kullarun ‘âlî-cenâb ise biz en ednâsıyuz

Yoluna olsun fedâ a’lâ vü ednâmuz bizüm

Kul olan kapunda buldı iki âlem devletin

Ey medâr-ı devlet-i dünyâ vü ‘ukbamız bizüm

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay. 887.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Semra Aktunçd. 01 Kasım 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BEHCET, Mustafa Behcet Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1768Doğum YeriGörüntüle
3Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Doğum YeriGörüntüle
4Semra Aktunçd. 01 Kasım 1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BEHCET, Mustafa Behcet Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1768Doğum YılıGörüntüle
6Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Doğum YılıGörüntüle
7Semra Aktunçd. 01 Kasım 1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BEHCET, Mustafa Behcet Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1768Ölüm YılıGörüntüle
9Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Ölüm YılıGörüntüle
10Semra Aktunçd. 01 Kasım 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
11BEHCET, Mustafa Behcet Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1768MeslekGörüntüle
12Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011MeslekGörüntüle
13Semra Aktunçd. 01 Kasım 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEHCET, Mustafa Behcet Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1768Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Semra Aktunçd. 01 Kasım 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BEHCET, Mustafa Behcet Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1768Madde AdıGörüntüle
18Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Madde AdıGörüntüle