NA'ÎMÎ, Naîmî Çelebi

(d. ?/? - ö. 971/1563-64)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Kanuni Sultan Süleyman’a vezirlik yapan Ali Paşa’ya tezkire kâtipliği yaptı. Ali Paşa vezir olunca da 970/1562-63 yılında reisülküttap olan Naîmî Çelebi, bu göreve atanmasından kısa bir süre sonra 971/1563-64 yılında vefat etti.

Kaynaklarda Na’îmî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi verilmediği gibi şairliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 02.10.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cânâ dime visâlüme irmek muhâldür

Kim bile Hak müyesser ide ihtimâldür

 

Magrûr olma mansıb-ı hüsne inen begüm

Bâkî degüldür elde bu bir destmâldür

 

Meclisde bûsen aldı harâmîlik eyledi

Hûn-ı kadeh n’ola bana dirsem helâldür

 

Gönlümde gözlerün senün ey Leylî-i cemâl

Mecnûna üns baglamış iki gazâldür

 

Şâhâ murâdı şi’r degüldür Na’îmînün

Belki cenâb-ı ‘âliye bir ‘ârz-ı hâldür

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 888.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Doğum YeriGörüntüle
2Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Doğum YeriGörüntüle
4HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
5Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Doğum YılıGörüntüle
7HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
8Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Ölüm YılıGörüntüle
10HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851MeslekGörüntüle
11Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
12YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69MeslekGörüntüle
13HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Madde AdıGörüntüle
17Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Madde AdıGörüntüle