NÂŞİD, Mehmed

(d. ?/? - ö. 1180/1766)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Mehmed'dir. Şiirlerinde Nâşid mahlasını kullanan şair, Belgrad’da dünyaya geldi. Kaynaklarda ailesiyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ramiz'e göre (Erdem 1994: 271-72), asrın ulemasından ders alan ve ilim yoluna giren Nâşid, medrese tahsilini müteakip mülazım ve 1147/1735 senesi sonlarında da haric medresesine müderris oldu. 1166 senesi Rebiülevvel’inde (Ocak-Şubat 1753) Sâcidî-zâde Mehmed Sa’îd Efendi yerine Sahn-ı Semân müderrisliğine yükseldi. 1167 senesi Rebiülevvel’inde (Aralık-Ocak 1753-54) ise Bekr Paşa imamı Ahmed Efendi yerine Şahkulu Medresesine geçti ve zamanla Süleymaniye Medresesinden Ahmed Paşazade Veliyyüddîn Beyefendi yerine 1178 Rebiülâhir’i başlarında (Eylül 1764) Üsküdar şehri mevleviyetine atandı. Mevleviyet görevi sırasında şeyhülislamlık gözetiminde bulunan vakıfları teftiş etti. Hizmetinde bulunduğu İstanbul kadısı ‘İlmî Ahmed Efendi’nin sürgüne gönderilmesiyle gözden düştü ve bir müddet Limni adasında ikamet etti. Mahmud Paşa'nın naipliği ve Rumeli ve Anadolu kaleminde tezkirecilik görevlerinde bulunduktan sonra 1180/1766 yılında vefat etti. Mezarı Edirnekapı dışında Emîr Buhârî Zaviyesindedir. 

Ramiz, tezkiresine aldığı bir gazelin şairin birkaç sayfalık Dîvân’ından alındığını söyler fakat şiiri vermez (Erdem 1994: 272). Buradan Nâşid’in bir divan tertip ettiği anlaşılmaktadır. Fakat kütüphanelerde nüshasına rastlanmamıştır. Râmiz'e göre Nâşid, ilimde ve şiirde hayli hünerlidir. Hoş lisanı ve siyer naklindeki seçkinliği yanında kibar mizacıyla da tanınmıştır. Ramiz’in ifadesiyle, saf altın gibi kıymetli kişiliği sebebiyle “Sarı Nâ’ib” olarak anılmıştır (Erdem 1994: 272). 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1232.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı. Ankara: AKM Yay. 271-72.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.  1013.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 12.02.2014
Güncelleme Tarihi: 23.04.2021

Eserlerinden Örnekler

Şeyhü’l-vüzera Hakîmbaşı-zâde ‘Alî Paşa Camii'nin kapısında, Nâşid'e ait Veli Efendi’nin hattıyla yazılmış şu tarih bulunmaktadır:

Ziyâret eyleyüp tahsîn ile Nâşid didim târîh

Ne vâlâ bî-bedel câmi’ binâ itdi ‘Alî Pâşâ

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı. Ankara: AKM Yay. 272).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Doğum YeriGörüntüle
2MÜSELLEM, Ebulvefâ Şeyh Ahmed Müsellem Efendid. ? - ö. 1754-1755?Doğum YeriGörüntüle
3KÂSIMd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Doğum YılıGörüntüle
5MÜSELLEM, Ebulvefâ Şeyh Ahmed Müsellem Efendid. ? - ö. 1754-1755?Doğum YılıGörüntüle
6KÂSIMd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Ölüm YılıGörüntüle
8MÜSELLEM, Ebulvefâ Şeyh Ahmed Müsellem Efendid. ? - ö. 1754-1755?Ölüm YılıGörüntüle
9KÂSIMd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?MeslekGörüntüle
11MÜSELLEM, Ebulvefâ Şeyh Ahmed Müsellem Efendid. ? - ö. 1754-1755?MeslekGörüntüle
12KÂSIMd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜSELLEM, Ebulvefâ Şeyh Ahmed Müsellem Efendid. ? - ö. 1754-1755?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂSIMd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Madde AdıGörüntüle
17MÜSELLEM, Ebulvefâ Şeyh Ahmed Müsellem Efendid. ? - ö. 1754-1755?Madde AdıGörüntüle
18KÂSIMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle