NÂZIM

(d. ?/? - ö. 12 Zilkade 1292/10 Aralık 1875’te hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih manzumeleri bulunmaktadır. Bu manzumeler Haşim Efendi (ö. 1276/1859-1860), Hammâmî-zâde Hacı Ahmed Efendi (ö. 1278/1862), Kitabcı-zâde Mehmed Sadeddîn Efendi (ö. 1280/ 1864), Binbaşı Ken'ân-zâde Mehmed Nûrî Ağa (ö. 1283/1867), Şâtır-zâde Mîr Süleymân’ın eşi Nokta Hanım (ö. 12 Zilkade 1292/10 Aralık 1875) adlı kişilere aittir. Bu manzumelerdeki tarihlerden 19. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon’da yaşadığı ve 12 Zilkade 1292/10 Aralık 1875’te hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Nâzım’ın az sayıdaki bu manzumelerinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hâkim olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2006). “Nâzım”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 551.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hâşim Efendi

Mevtü’l-‘Âlim Ke-Mevti’l-‘Âlem

Vâris-i ‘ilm-i peyem-ber hâmil-i nutk-ı Celîl

Pîşvâ-yı fazl u dâniş zübde-i ehl-i yakîn

Ya‘ni hem-nâm-ı Cenâb-ı Ahmed-i Muhtâr kim

Mâtem-i fevti cihâna oldu bir hüzn-i metîn

Böyledir kânûn-ı bezm-i sâkî-i gît-i fenâ

Kâse-i zehr-âbdır ger sunsa câm-ı sükkerîn

Teşne-i bezm-i hüviyyet ‘ârif-i billâh idi

Rûhunu sîr-âb-ı Kevser eyleye Rûhu’l-Emîn

Geldi bir hâtif dedi târîh-i tâmın Nâzımâ

Eyledi Hâşim Efendi ‘azm-i Firdevs-i berîn

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 192.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İhsan Topçud. 30 Ağustos 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂKİR, Ahmed Paşad. ? - ö. 1819Doğum YeriGörüntüle
3AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Doğum YeriGörüntüle
4İhsan Topçud. 30 Ağustos 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂKİR, Ahmed Paşad. ? - ö. 1819Doğum YılıGörüntüle
6AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Doğum YılıGörüntüle
7İhsan Topçud. 30 Ağustos 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂKİR, Ahmed Paşad. ? - ö. 1819Ölüm YılıGörüntüle
9AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
10İhsan Topçud. 30 Ağustos 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞÂKİR, Ahmed Paşad. ? - ö. 1819Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İhsan Topçud. 30 Ağustos 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ŞÂKİR, Ahmed Paşad. ? - ö. 1819Madde AdıGörüntüle
15AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Madde AdıGörüntüle