NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antep’te Vücûhî-zâdeler diye tanınan ailelerinden­dir. Fatîn’e göre memleketinden İstanbul‘a gitmiş ve merkezi Rumeli’de bulunan orduya bir vazife için görevlendirilmiştir (1271: 393). Sultan Abdülmecîd devri şairlerindendir. Nerede ve ne zaman öldüğü belli değildir. Fatîn Tezkiresi'nin yazıldığı dönem olan 1271/1854 tar­ihlerinde hayatta olduğuna göre XIX. yüzyıl şairlerinden olduğu tahmin edilmektedir.

Fatîn, Nâzım Efendi’nin şiire vakıf bir zat olduğunu söylemektedir (1271: 393).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C. IV. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: Cumhuriyet Halk Partisi Basımevi.

Fatîn Dâvud (1271). Hatimetü’l-Eşar. İstanbul: İstihkam Alaylan Litografya Destgahı.

Kurnaz Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Naili-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mümkün olsaydı eger tagyîr kilk-i kudreti

Nesh ederdim levh-i âlemden kitâb-ı hasreti

Câm-ı la‘lin nûş eden bezm-i visâl-i yârda

Bir dahi çekmez cihânda hiç humâr-ı firkati

Mâh-rûlar ey felek-meşreb sipihr-i hüsnde

İktibâs etmekde hurşîd-i ruhundan zîneti

Yok temâşâ-yı ruh-ı rengînine tâb-ı nigâh

Tûti-i kalbe verir mir‘ât-ı hüsnün hayreti

Peyrev oldun Nâzımâ tab‘-ı hümâ-yı Râşid'e

Sâyesinde kâm alırsın ger olursa himmeti

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 245.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendid. 1846 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
2RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
3HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Doğum YeriGörüntüle
4FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendid. 1846 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
5RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
6HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Doğum YılıGörüntüle
7FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendid. 1846 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
8RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Ölüm YılıGörüntüle
10FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendid. 1846 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendid. 1846 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
14RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle
15HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Madde AdıGörüntüle