NAZÎRÎ, Hazînedâr-zâde, Ahmed Nazîrî Efendi

(d. ?/? - ö. Şaban 1071/Nisan 1661)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hazinedâr-zâde Ahmed Nazirî Efendi. Asıl adı Mehmed'dir. Hazinedar-zâde sanıyla anıldı. Sofya'da doğdu. Şeyhülislâm Muid Ahmed Efendi'den mülâzım oldu. Cemaziyelevvel 1061/ Nisan-Mayıs 1651'de Papazoğlu Medresesi'ne hariç rütbesine atandı. Şaban 1064/Haziran-Temmuz 1654'te Zeynî Çelebi Medresesi'nde müderrislik yaptı. Aynı sene bu görevinden azlolundu. Recep 1061/ Haziran-Temmuz 1651'de Hacı Hasan-zâde Medresesi'ne atandı. Safer 1068 / Kasım-Aralık 1657'de ikinci kez Papazoğlu Medresesi'ne, Muharrem 1069/ Eylül-Ekim 1658'de Nişancı Paşa-yı Atîk Medresesi'ne, aynı sene Şabanı/Nisan-Mayıs 1659'da Etmekçioğlu Medresesi'ne görevlendirildi. Güftî, Teşrifâtü'ş-Şuarâ'sında tarih vermeden müderrislik görevini İstanbul'da yaptığını belirtir. (Yılmaz 2001: 236). Şaban 1071/Nisan 1661'de vefat etmiştir.

Kaynakça

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 149.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.  1071

Mehmed Süreyyâ (1308). Sicill-i Osmânî. C. 1. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 219.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 424

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 271, 282, 299, 420, 457, 526.

Yılmaz, Kâşif (hzl.)(2001). Güftî ve Tesrifâtü'ş-Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay. 236

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

O tersâ-beççe kim 'arz-ı metâ'-ı 'izz ü nâz eyler

Mesîhâ nakd-i cân u dil virür bezl-i niyâz eyler

Dil-i şûrîde ser-i 'ışkunla saklardı cânından

Ne çâre eşk-i hûn-âlûdı turmaz keşf-i râz eyler

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1071.)

Hâl-i siyeh ki gâliye-sâ kâkül örtünür

Bir Hindûdur ki gül düşünür sünbül örtünür

(Coşkun, Ali Osman (hzl.)(1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 149).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71Doğum YeriGörüntüle
2RUSÛHÎ, Süleymand. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71Doğum YılıGörüntüle
5RUSÛHÎ, Süleymand. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71Ölüm YılıGörüntüle
8RUSÛHÎ, Süleymand. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71MeslekGörüntüle
11RUSÛHÎ, Süleymand. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RUSÛHÎ, Süleymand. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71Madde AdıGörüntüle
17RUSÛHÎ, Süleymand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle