NEDÎM, İbrâhim

(d. ?/? - ö. Muharrem 1190/Şubat-Mart 1776)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrâhîm’dir. Devrin tanınmış müderrrislerinden İlmî’nin torunu, Ali Sâtı Efendi’nin oğludur. Müderrislik yaptı. Üsküdarlı Nedîm diye tanınan şair, Muallim Nâcî’nin şiirlerine nazireler de yazdı. 1190 yılının Muharrem ayında (Şubat-Mart 1776) vefat etti.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2014). Şefkat-Tezkîre-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. kulturturizm.gov.tr. e-kitap: [erişim tarihi: 15.04.2014].136-37.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1044.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 549.

Silahdar-zâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şu'arâ. Ali Emirî Efendi (Millet) Ktb. Nu. 79. vr. 24b.

Tansel, Fevziye Abdullah (1953). “Muallim Naci ile Recaizâde Ekrem Arasındaki Münakaşalar ve Bu Münakaşaların Sebep Olduğu Edebi Hâdiseler”. Türkiyat Mecmuası.  (X): 159-200.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 4.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ORHAN KURTOĞLU
Yayın Tarihi: 08.05.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Âgûşa alıp bir büt-i dil-cû-yı safâyı

Şevk ile şikâr eyledim âhû-yı safâyı

Çevgân-ı ham-ı zülfüne yârin el uzatdım

Bu sâhada kapdım hele ben kûy-ı safâyı

Dil-haste-i âlâma tabîb-i felek âyâ

Vermez mi bu dükkânçede dârû-yı safâyı

Def’-i gama peymâne-i şâdîye ne minnet

Buldum reh-i mey-hâne gibi kûy-ı safâyı

Âh eyler iken hüzn ile mir’ât-ı kaderden

Gösterdi Nedîmâya felek rûy-ı safâyı

Tanzîr-i gül-i ‘âbid-i hoş-gûydan elbet

Murg-ı gönül ümmîd eder bûy-ı safâyı

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2014). Şefkat-Tezkîre-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî, kulturturizm.gov.tr. e-kitap: [erişim tarihi: 15.04.2014]. 136-137).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İFFET, Mustafa İffet Efendid. ? - ö. 1759-60Doğum YeriGörüntüle
2HALİM BABAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Hür Yumerd. 1955 - ö. 1994Doğum YeriGörüntüle
4İFFET, Mustafa İffet Efendid. ? - ö. 1759-60Doğum YılıGörüntüle
5HALİM BABAd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Hür Yumerd. 1955 - ö. 1994Doğum YılıGörüntüle
7İFFET, Mustafa İffet Efendid. ? - ö. 1759-60Ölüm YılıGörüntüle
8HALİM BABAd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Hür Yumerd. 1955 - ö. 1994Ölüm YılıGörüntüle
10İFFET, Mustafa İffet Efendid. ? - ö. 1759-60MeslekGörüntüle
11HALİM BABAd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Hür Yumerd. 1955 - ö. 1994MeslekGörüntüle
13İFFET, Mustafa İffet Efendid. ? - ö. 1759-60Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HALİM BABAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hür Yumerd. 1955 - ö. 1994Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İFFET, Mustafa İffet Efendid. ? - ö. 1759-60Madde AdıGörüntüle
17HALİM BABAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Hür Yumerd. 1955 - ö. 1994Madde AdıGörüntüle