RÂGIB, Mehmed Râgıb Çelebi

(d. ?/? - ö. 1127/1715)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mehmet Ragıp Çelebi, İstanbulludur. Divan-ı Hümayun'dan yetişerek başmuhasebecisi vekili oldu. II. Mustafa (saltanatı:1695-1703) zamanında defterdarlıktan vezirlik rütbesine kadar yükseldi. Köseç Halil Paşa'nın damadı oldu. Vefat tarihi olan 1127/1715 yılına kadar vezirlik görevinde kaldı.Vefatı tarihini Sâlim, Beliğ ve ve Keşfu'z-Zunun Zeyli'nin 1120/ 1708-09 göstermeleri doğru değildir. Müstakîmzâde Süleyman Sadeddin. Tuhfe-i Hattâtîn adlı eserinde "Ez-zâhir : 1137" ifadesi şairin vefatına tarih olarak gösterir.

Sülüs ve nesih hatta Karakız (?) olarak şöhret yapan Hocazade Mehmed Efendi'den meşk etti. Talik yazı ve musikide akranına üstünlük sağladı. Mürettep Dîvân'ı vardır. Sâlim'e göre "mergup" ve dil-pezir" benzersiz şiirleri vardır.

Kaynakça

Abdülkadiroğlu Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay. 97-98.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Müstakîmzâde Süleyman SadeddinTuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 485.

İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 326.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 316.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 358.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri. C.4. İstanbul: Çağrı Yay. 464.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). KB Yay. 228.

Yaltkaya, Şerafettin ve Kilisli Rifat Bilge (hzl.) (1941). Kâtip Çelebi Keşfü’z-Zünûn an Esâmi’l-Kütüb ve’l-Fünûn. C. 1. İstanbul: MEB Yay. 504.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 25.10.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Terahhumı kim eder gamze-i bütândan ümîd

Görünce bîme düşer çeşm-i bî-amândan ümîd

 

Ne denlü kûşiş ü sa'y etti tîg-i hicrânı

Kesilmedi yine hîç vasl-ı dil-sitândan ümîd

 

O nahl-i nâzı gönül sanma kim temâyül eder

Hevâya uyma idüp nâle-i figândan ümîd

 

Gülü görünce hezâr-ı âşinâ dil ey Râgıb

Eder mi bûy-i vefâyı bu gülistândan ümîd

 

(İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 327)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Necip Alsand. 15 Nisan 1918 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ziyad Ebüzziyad. 06 Eylül 1911 - ö. 26 Mayıs 1994Doğum YeriGörüntüle
3Aynur Uluçd. 09 Mayıs 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Necip Alsand. 15 Nisan 1918 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ziyad Ebüzziyad. 06 Eylül 1911 - ö. 26 Mayıs 1994Doğum YılıGörüntüle
6Aynur Uluçd. 09 Mayıs 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Necip Alsand. 15 Nisan 1918 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ziyad Ebüzziyad. 06 Eylül 1911 - ö. 26 Mayıs 1994Ölüm YılıGörüntüle
9Aynur Uluçd. 09 Mayıs 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Necip Alsand. 15 Nisan 1918 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ziyad Ebüzziyad. 06 Eylül 1911 - ö. 26 Mayıs 1994MeslekGörüntüle
12Aynur Uluçd. 09 Mayıs 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Necip Alsand. 15 Nisan 1918 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ziyad Ebüzziyad. 06 Eylül 1911 - ö. 26 Mayıs 1994Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Aynur Uluçd. 09 Mayıs 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Necip Alsand. 15 Nisan 1918 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ziyad Ebüzziyad. 06 Eylül 1911 - ö. 26 Mayıs 1994Madde AdıGörüntüle
18Aynur Uluçd. 09 Mayıs 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle