RÂGIB, Mehmed Râgıb Çelebi

(d. ?/? - ö. 1127/1715)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mehmet Ragıp Çelebi, İstanbulludur. Divan-ı Hümayun'dan yetişerek başmuhasebecisi vekili oldu. II. Mustafa (saltanatı:1695-1703) zamanında defterdarlıktan vezirlik rütbesine kadar yükseldi. Köseç Halil Paşa'nın damadı oldu. Vefat tarihi olan 1127/1715 yılına kadar vezirlik görevinde kaldı.Vefatı tarihini Sâlim, Beliğ ve ve Keşfu'z-Zunun Zeyli'nin 1120/ 1708-09 göstermeleri doğru değildir. Müstakîmzâde Süleyman Sadeddin. Tuhfe-i Hattâtîn adlı eserinde "Ez-zâhir : 1137" ifadesi şairin vefatına tarih olarak gösterir.

Sülüs ve nesih hatta Karakız (?) olarak şöhret yapan Hocazade Mehmed Efendi'den meşk etti. Talik yazı ve musikide akranına üstünlük sağladı. Mürettep Dîvân'ı vardır. Sâlim'e göre "mergup" ve dil-pezir" benzersiz şiirleri vardır.

Kaynakça

Abdülkadiroğlu Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay. 97-98.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Müstakîmzâde Süleyman SadeddinTuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 485.

İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 326.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 316.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 358.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri. C.4. İstanbul: Çağrı Yay. 464.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). KB Yay. 228.

Yaltkaya, Şerafettin ve Kilisli Rifat Bilge (hzl.) (1941). Kâtip Çelebi Keşfü’z-Zünûn an Esâmi’l-Kütüb ve’l-Fünûn. C. 1. İstanbul: MEB Yay. 504.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 25.10.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Terahhumı kim eder gamze-i bütândan ümîd

Görünce bîme düşer çeşm-i bî-amândan ümîd

 

Ne denlü kûşiş ü sa'y etti tîg-i hicrânı

Kesilmedi yine hîç vasl-ı dil-sitândan ümîd

 

O nahl-i nâzı gönül sanma kim temâyül eder

Hevâya uyma idüp nâle-i figândan ümîd

 

Gülü görünce hezâr-ı âşinâ dil ey Râgıb

Eder mi bûy-i vefâyı bu gülistândan ümîd

 

(İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 327)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Doğum YeriGörüntüle
2ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İffet Halim Oruzd. 1904 - ö. 20 Ağustos 1993Doğum YeriGörüntüle
4SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
5ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İffet Halim Oruzd. 1904 - ö. 20 Ağustos 1993Doğum YılıGörüntüle
7SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
8ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İffet Halim Oruzd. 1904 - ö. 20 Ağustos 1993Ölüm YılıGörüntüle
10SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854MeslekGörüntüle
11ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İffet Halim Oruzd. 1904 - ö. 20 Ağustos 1993MeslekGörüntüle
13SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İffet Halim Oruzd. 1904 - ö. 20 Ağustos 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Madde AdıGörüntüle
17ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İffet Halim Oruzd. 1904 - ö. 20 Ağustos 1993Madde AdıGörüntüle