RÂHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şair hakkında bilgi veren tek kaynak Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’sıdır. Burada verilen bilgilere göre Râhî, Edirne’de doğdu. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566) şairlerinden Vecdî’nin kardeşidir. Kebeci-zâde sanıyla tanındı. Mısır kadısı Mehmet Bey Üçşerefeli’de müderris iken onun danişmendi oldu. Hocası ile hacca giderken düşmana esir düştüler. Uzun süre sonra kurtulduysa da fazla yaşamadı (Kılıç 2010: 1342). Ölüm tarihi meçhuldür.

Râhî’nin genç yaşta öldüğü için şiirlerinin bilinmediğini söyleyen Âşık Çelebi, ona ait herhangi bir şiir örneği vermez. Ancak Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda “06 Mil Yz. FB 195” numarada şairin Râhî Dîvânı adı altında şiirleri bulunmaktadır. Bu Dîvânçe’de 1 kaside, 1 murabba ve 15 gazel yer alır. Ayrıca bazı şiir mecmualarında Râhî’ye ait bazı manzumelere tesadüf edilmektedir.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Râhî. Dîvân. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Mil Yz. FB 195.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 19.05.2013
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Vasla pâyân olmasa hicrâna imkân olmasa

Cân-ı ‘âşıkdan cüdâ bir ân cânân olmasa

 

Bes degül mi çeşmine kuhl-ı cilâ ‘âşıklaruñ

Hâk-i pâyuñ ey sanem kuhl-ı Sıfâhân olmasa

 

Düşer-idi ayağa halkuñ gözinden kıymeti

Ger müşâbih la’lüñe la’l-i Bedehşân olmasa

 

Kâmetüñ hicriyle cânâ cânın eylerdi revân

‘Âşıkuñ eglencesi serv-i hırâmân olmasa

 

Olur idi dildeki zahm-ı nihânum âşikâr

Ey şeker-leb ger benüm çeşmüm nemekdân olmasa

 

Kim bilürdi kadrin erbâb-ı ma’ânînüñ eger

Cümle ‘âlem ehl-i ‘irfân olsa nâdân olmasa

 

Dostlar gün gibi rûşen rûz-ı vuslat var iken

Arada hergiz şeb-i yeldâ-yı hicrân olmasa

 

‘Aşk-bâzî başa iletmek olurdı Râhiyâ

Vasla pâyân olmasa hicrâna imkân olmasa 

(Râhî. Dîvân. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Mil Yz. FB 195. vr. 3b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Doğum YeriGörüntüle
2MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Doğum YeriGörüntüle
3SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Doğum YeriGörüntüle
4AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Doğum YılıGörüntüle
5MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Doğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
7AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Ölüm YılıGörüntüle
8MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Ölüm YılıGörüntüle
9SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97MeslekGörüntüle
11MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33MeslekGörüntüle
12SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854MeslekGörüntüle
13AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Madde AdıGörüntüle
17MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Madde AdıGörüntüle
18SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Madde AdıGörüntüle