RÂHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şair hakkında bilgi veren tek kaynak Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’sıdır. Burada verilen bilgilere göre Râhî, Edirne’de doğdu. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566) şairlerinden Vecdî’nin kardeşidir. Kebeci-zâde sanıyla tanındı. Mısır kadısı Mehmet Bey Üçşerefeli’de müderris iken onun danişmendi oldu. Hocası ile hacca giderken düşmana esir düştüler. Uzun süre sonra kurtulduysa da fazla yaşamadı (Kılıç 2010: 1342). Ölüm tarihi meçhuldür.

Râhî’nin genç yaşta öldüğü için şiirlerinin bilinmediğini söyleyen Âşık Çelebi, ona ait herhangi bir şiir örneği vermez. Ancak Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda “06 Mil Yz. FB 195” numarada şairin Râhî Dîvânı adı altında şiirleri bulunmaktadır. Bu Dîvânçe’de 1 kaside, 1 murabba ve 15 gazel yer alır. Ayrıca bazı şiir mecmualarında Râhî’ye ait bazı manzumelere tesadüf edilmektedir.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Râhî. Dîvân. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Mil Yz. FB 195.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 19.05.2013
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Vasla pâyân olmasa hicrâna imkân olmasa

Cân-ı ‘âşıkdan cüdâ bir ân cânân olmasa

 

Bes degül mi çeşmine kuhl-ı cilâ ‘âşıklaruñ

Hâk-i pâyuñ ey sanem kuhl-ı Sıfâhân olmasa

 

Düşer-idi ayağa halkuñ gözinden kıymeti

Ger müşâbih la’lüñe la’l-i Bedehşân olmasa

 

Kâmetüñ hicriyle cânâ cânın eylerdi revân

‘Âşıkuñ eglencesi serv-i hırâmân olmasa

 

Olur idi dildeki zahm-ı nihânum âşikâr

Ey şeker-leb ger benüm çeşmüm nemekdân olmasa

 

Kim bilürdi kadrin erbâb-ı ma’ânînüñ eger

Cümle ‘âlem ehl-i ‘irfân olsa nâdân olmasa

 

Dostlar gün gibi rûşen rûz-ı vuslat var iken

Arada hergiz şeb-i yeldâ-yı hicrân olmasa

 

‘Aşk-bâzî başa iletmek olurdı Râhiyâ

Vasla pâyân olmasa hicrâna imkân olmasa 

(Râhî. Dîvân. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Mil Yz. FB 195. vr. 3b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Doğum YeriGörüntüle
2FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18Doğum YeriGörüntüle
3RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Doğum YeriGörüntüle
4MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Doğum YılıGörüntüle
5FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18Doğum YılıGörüntüle
6RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Doğum YılıGörüntüle
7MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Ölüm YılıGörüntüle
8FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18Ölüm YılıGörüntüle
9RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Ölüm YılıGörüntüle
10MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608MeslekGörüntüle
11FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18MeslekGörüntüle
12RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05MeslekGörüntüle
13MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Madde AdıGörüntüle
17FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18Madde AdıGörüntüle
18RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Madde AdıGörüntüle