RÂZÎ, Mahmud Râzî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Mahmud Çelebi olan şair Vardar Yenicesi’nde doğdu. Yine bu şehirli olan Şeyh İlâhî’nin akrabasıdır. Arapça’yı tam anlamıyla öğrendikten sonra ilme yöneldi. Kitâbet, inşâ, hat ve imlâ öğrenmek için çok çalıştı ve bu ilimlerin her birinde söz sahibi biri oldu. Âşık Çelebi’ye göre; şiirlerinde o kadar istiâre, telmih, tevriye ve istihdam sanatlarıyla bezeli güzel hayallerle dolu mânâları vardı ki; bu durum, bunları çözmek için uğraşanların şiirden ferâgatine sebep olurdu (Kılıç 2010: 1343).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma‘u’n-Nezâ’ir (İnceleme - Tenkitli Metin) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi:01.12.2014]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ca’d-ı zülfüñ kim melâhat tûbınuñ çevgânıdur

Gülşen-i kûyuñda bâd-ı subh ser-gerdânıdur

Derd katma derdine nâsıh dil-i bîmârumuñ

Derd-i bî-dermânı yâruñ derdümüñ dermânıdur

Çeşmümi kılsa n’ola ser-çeşme-i deryâ-yı Nîl

Hüsn ile Mısr-ı cemâlüñ Yûsuf-ı Ken’ânıdur

Subh-dem olup ufukda bâde-i hamrâ şafak

Bezm-i hüsninde güneş anuñ kadeh gerdânıdur

Nefha-i cân-perverinden mürdeler ihyâ iden

Tîb-ı enfâs-ı nesîm-i zülf-i müşk-efşânıdur

Destine zer-deste çûb alup cenâbına seher

Şevk ile hurşîd-i rahşân ol mehüñ derbânıdur

Râziyâ gird-âb-ı gamda olalı gark-âb göz

Yaşumuñ her bir habâbı dîde-i giryânıdur

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma‘u’n-Nezâ’ir (İnceleme - Tenkitli Metin). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi:01.12.2014]. 640.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYÂLÎd. ? - ö. 1557Doğum YeriGörüntüle
2SELMÂN/İLÂHÎ, Seyyid Selmân Çelebid. ? - ö. 1571-72Doğum YeriGörüntüle
3HAYRETÎd. ? - ö. 1534/35Doğum YeriGörüntüle
4HAYÂLÎd. ? - ö. 1557Doğum YılıGörüntüle
5SELMÂN/İLÂHÎ, Seyyid Selmân Çelebid. ? - ö. 1571-72Doğum YılıGörüntüle
6HAYRETÎd. ? - ö. 1534/35Doğum YılıGörüntüle
7HAYÂLÎd. ? - ö. 1557Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8SELMÂN/İLÂHÎ, Seyyid Selmân Çelebid. ? - ö. 1571-72Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9HAYRETÎd. ? - ö. 1534/35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HAYÂLÎd. ? - ö. 1557Madde AdıGörüntüle
11SELMÂN/İLÂHÎ, Seyyid Selmân Çelebid. ? - ö. 1571-72Madde AdıGörüntüle
12HAYRETÎd. ? - ö. 1534/35Madde AdıGörüntüle