RESMÎ, Çukadar-zâde Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1198/1783-84)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Ahmed’dir. Kadı Kız Mustafa Efendi’nin Baş Çukadarı Kadı Mehmed Efendi’nin oğludur. Bu yüzden Çukadar-zâde Hattat Resmî Ahmed Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. İsmail Zühdî Efendi’den sülüs ve nesih hatlarını meşk etti. Bununla yetinmeyip müderris Kâtib-zâde Mustafa Efendi’nin yanında da hat meşk ederek icazet aldı. Hat öğrenimi sırasında hocası Kâtib-zâde’ye yardım ve ara sıra vekâlet etti. Hocası Reisülküttâb Mustafa Efendi’nin ölümünden sonra onun makamına hat hocası olarak atandı. Müstakim-zâde (1928: 87)’nin de hocası oldu. Rumeli kadılığı yaptı. Damadı İsmail Hoca Şam kadısı olunca onunla birlikte Şam’a gitti ve 1198/1783-1784 orada yılında Şam’da vefat etti. “Şâm’da ‘azm-i bihişt etdikde târîhin dedim / Eyledi doksan sekizde cennet-i firdevsi câ” (Müstakim-zade 1928: 87) beyti ile vefatına tarih düşüldü. Mezarı Şam’dadır.

Resmî Ahmed Efendi, birçok Kur’ân-ı Kerîm, enam ve tefsir istinsah etti (Karatay 2008: 357). Eserlerinin akıbeti bilinmemektedir. Râmiz (Erdem 1994: 125)’e göre hat sanatında akranları arasında üstündür. Şiir ve inşada hüner göstermiş olup “tatlı sözlü” bir şairdir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1376.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 125.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 357.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 27.03.2014]. 63-64.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 335-336.

Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattatîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 87.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 231a.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Resmî Ahmed Efendi (Çukadarzade)”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 316.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Me’âl-i beste-i zülfün hatâ degil de nedir

Bu kîl ü kâle vesîle sabâ degil de nedir

 

Alır mı aynına hîç kuhl-i Isfahânı gönül

Gubârı çeşmine yârin cilâ degil de nedir

 

Makâm-ı pûseliginde nühüfte çenber-i zülf

Karârgâh-ı dil-i bî-nevâ degil de nedir

 

Ederse nagme-i uşşâkı ta‘n şeyh-i sakîl

Onun tarîki de hûy u hevâ degil de nedir

 

Gel etme Resmiye evc-i cefâdan âgâze

Yolunda ey şeh-i nâzım fedâ degil de nedir

(Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 27.03.2014]. 63-64.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMEDd. ? - ö. 1667-68Doğum YeriGörüntüle
2Osman Tuğlud. 31 Ekim 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Osman Necmi Gürmend. 1927 - ö. 30 Haziran 2015Doğum YeriGörüntüle
4ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMEDd. ? - ö. 1667-68Doğum YılıGörüntüle
5Osman Tuğlud. 31 Ekim 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Osman Necmi Gürmend. 1927 - ö. 30 Haziran 2015Doğum YılıGörüntüle
7ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMEDd. ? - ö. 1667-68Ölüm YılıGörüntüle
8Osman Tuğlud. 31 Ekim 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Osman Necmi Gürmend. 1927 - ö. 30 Haziran 2015Ölüm YılıGörüntüle
10ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMEDd. ? - ö. 1667-68MeslekGörüntüle
11Osman Tuğlud. 31 Ekim 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Osman Necmi Gürmend. 1927 - ö. 30 Haziran 2015MeslekGörüntüle
13ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMEDd. ? - ö. 1667-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Osman Tuğlud. 31 Ekim 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Osman Necmi Gürmend. 1927 - ö. 30 Haziran 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMEDd. ? - ö. 1667-68Madde AdıGörüntüle
17Osman Tuğlud. 31 Ekim 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Osman Necmi Gürmend. 1927 - ö. 30 Haziran 2015Madde AdıGörüntüle