REVNÂK, Revnâk-zâde Mehmed

(d. ?/? - ö. 905/951/970/975/1562/1563/1568)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Revnâk’ın asıl adı Mehmed’dir. Revnak-zâde Mehmed olarak da bilinir. Filibeli’dir. Babasının adı kimi kaynakta Revnâk, kiminde Revnâkî’dir. Şair ve babasının mahlası karıştırılmış olsa gerektir. Babası Filibe’de Şihabüddin Paşa camiinin hatibi idi. Revnâk, Samsunî-zâde’den öğrenim gördükten sonra mülâzım ve kadı oldu. Dukakin, Badracık ve Pornevar’da kadılık görevlerinde bulundu.

Vefatı tarihi ihtilaflıdır. Mecelle’de 905, Sicill-i Osmanî’de 951, Hasan Çelebi ve Beyânî’de 970/1562-63, Fâizî’de 975/1568’dir. Şiirlerinin konusu genellikle bu dünyanın geçiciliği üzerinedir. Bir nasihatnamesi vardır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhatasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şuarâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1 83504/kinalizade hasan- celebi--tezkiretussuara.html (erişim tarihi 02.09.2013)  

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 22.10.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

   Gazel

 Deyr-i cihân zemzeme-i erganûn

  Toptoludur kanı bir ehl-i derûn

 

  Lükneti var dime sakın bî-vukûf

  Ayrılımaz tatlı dilinden hurûf

 

  Âb u gil içinden akar bir bınar

  Kûh-ı ledünden çıkar ol çeşmesâr

 

 Kimseye ol kûhı dimezler ‘ıyân

 Lîk gönülden gönüle olur revân

 

 Âb-revân-ı hânede mahrûrsın

 Genc-‘ıyân-ı sînede mestûrsın

 

 Zerre gibi her yana itme şitâb

 Zîr-i kilîmünden yatur âftâb

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1395.)

 

 Beyit

 Âyîne-hânedür çemen-i bâg-ı rûzgâr

 Her berg-i güldür âyinedâr-ı cemâl-i yâr 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1395.)

 

 Beyit

 Fenâ peşmînesin sal egnüne ki dünye fânîdür

 Diyâr-ı fakra sultan ol ki hoş genc-i nihânîdür 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1395.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RIZÂYÎ, Baba Çelebid. ? - ö. 1579Doğum YeriGörüntüle
3AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Doğum YeriGörüntüle
4RÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂYÎ, Baba Çelebid. ? - ö. 1579Doğum YılıGörüntüle
6AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Doğum YılıGörüntüle
7RÛHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂYÎ, Baba Çelebid. ? - ö. 1579Ölüm YılıGörüntüle
9AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Ölüm YılıGörüntüle
10RÛHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11RIZÂYÎ, Baba Çelebid. ? - ö. 1579MeslekGörüntüle
12AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65MeslekGörüntüle
13RÛHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIZÂYÎ, Baba Çelebid. ? - ö. 1579Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÛHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RIZÂYÎ, Baba Çelebid. ? - ö. 1579Madde AdıGörüntüle
18AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Madde AdıGörüntüle