SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1135/1722-23)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Sadreddîn'dir. İstanbul'da doğdu. Babası ulemadandır. Medrese eğitiminden sonra mülâzım ve bir süre kassâm-ı askerî kâtibi olarak görev yaptıktan sonra Konya'da kadı oldu. Burada bulunduğu esnada Mevlevî tarikatine intisap edip resmi görevlerinden ayrıldı. Bir süre Konya'da dergâh hizmetinden sonra Kâhire Mevlevîhânesi'ne şeyh oldu. Daha sonra Kıbrıs Mevlevîhânesi şeyhliğinde bulundu. Mehmed Süreyyâ'ya göre Safayî ile çağdaş olan şair 1135/1722-23 yılında vefat etti (1308-15: III/223).

Safayî, onun nazım ve inşada hayli yetenekli olduğunu belirtir (Çapan 2005: 384). Sâlim ise onun şiirinin tam olgunlaşmadığını ve akıcı olmadığını söyler ve bir miktar tamir edilirse kulağa hoş gelebileceğini belirtir (İnce 2005: II. 58) .

.

Kaynakça

Ali Enver (1309/1891). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi - Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 384.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM. Yay.287-88.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Salim Efendi -Tezkiretü’ş-Şuara. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Mehmed Süreyya (1308/1884). Sicill-i Osmani. C.III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.323.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ EBUBEKİR SIDDIK ŞAHİN
Yayın Tarihi: 08.01.2015
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Çâkler kim sîneme ol hançer-i pür-tâb açar

Âbdur gülzâr-ı gamda san gül-i sîr-âb açar

Bin mu‘ammâ hallider gül nâmına her subh-dem

Bülbüle mecmû‘asın kim gonca-i sîr-âb açar

Hüsrev-i mülk-i hünersin Sadriyâ eş‘ârda

Hüsn-i ta‘bîr-i kelâmuñ hâtır-ı ahbâb açar

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi - Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 384; Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM. Yay. 287-88.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Yılmaz Karakoyunlud. 26 Nisan 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 3 Eylül 1787Doğum YeriGörüntüle
4Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Yılmaz Karakoyunlud. 26 Nisan 1936 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 3 Eylül 1787Doğum YılıGörüntüle
7Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Yılmaz Karakoyunlud. 26 Nisan 1936 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 3 Eylül 1787Ölüm YılıGörüntüle
10Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Yılmaz Karakoyunlud. 26 Nisan 1936 - ö. ?MeslekGörüntüle
12NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 3 Eylül 1787MeslekGörüntüle
13Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Yılmaz Karakoyunlud. 26 Nisan 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 3 Eylül 1787Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Yılmaz Karakoyunlud. 26 Nisan 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 3 Eylül 1787Madde AdıGörüntüle