SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1135/1722-23)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Sadreddîn'dir. İstanbul'da doğdu. Babası ulemadandır. Medrese eğitiminden sonra mülâzım ve bir süre kassâm-ı askerî kâtibi olarak görev yaptıktan sonra Konya'da kadı oldu. Burada bulunduğu esnada Mevlevî tarikatine intisap edip resmi görevlerinden ayrıldı. Bir süre Konya'da dergâh hizmetinden sonra Kâhire Mevlevîhânesi'ne şeyh oldu. Daha sonra Kıbrıs Mevlevîhânesi şeyhliğinde bulundu. Mehmed Süreyyâ'ya göre Safayî ile çağdaş olan şair 1135/1722-23 yılında vefat etti (1308-15: III/223).

Safayî, onun nazım ve inşada hayli yetenekli olduğunu belirtir (Çapan 2005: 384). Sâlim ise onun şiirinin tam olgunlaşmadığını ve akıcı olmadığını söyler ve bir miktar tamir edilirse kulağa hoş gelebileceğini belirtir (İnce 2005: II. 58) .

.

Kaynakça

Ali Enver (1309/1891). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi - Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 384.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM. Yay.287-88.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Salim Efendi -Tezkiretü’ş-Şuara. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Mehmed Süreyya (1308/1884). Sicill-i Osmani. C.III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.323.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ EBUBEKİR SIDDIK ŞAHİN
Yayın Tarihi: 08.01.2015
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Çâkler kim sîneme ol hançer-i pür-tâb açar

Âbdur gülzâr-ı gamda san gül-i sîr-âb açar

Bin mu‘ammâ hallider gül nâmına her subh-dem

Bülbüle mecmû‘asın kim gonca-i sîr-âb açar

Hüsrev-i mülk-i hünersin Sadriyâ eş‘ârda

Hüsn-i ta‘bîr-i kelâmuñ hâtır-ı ahbâb açar

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi - Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 384; Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM. Yay. 287-88.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694Doğum YeriGörüntüle
2SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÂLİSÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694Doğum YılıGörüntüle
5SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÂLİSÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694Ölüm YılıGörüntüle
8SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÂLİSÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694MeslekGörüntüle
11SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HÂLİSÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂLİSÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694Madde AdıGörüntüle
17SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÂLİSÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle