SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebi

(d. ?/? - ö. 971/1571-72/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sâni’î, Âşık Çelebi ve Ahdî’ye göre İstanbul, diğer kaynaklara göre Isparta’ya bağlı Ağros’ta doğdu. Asıl adı Mahmud’dur. Yoluk Mehmed Çelebi adında bir vaizin kardeşidir. Öğrenim görerek Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi’den mülazım oldu. İstanbul’da Nişancı Medresesi’den yirmi akçe ile mazul iken 971/1571-72 yılında öldü.

Sâni’î’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Tezkireciler, Sâni’î’nin şairliğinden övgüyle bahseder. Sahip olduğu bilgilerle akranlarından ayrılan Sâni’î; âşıkane, muhayyel, sanat değeri taşıyan mest edici şiirler yazdı.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens., Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 13.02.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Salaldan bezm-i uşşâk içre pertev ‘ârızun nûrı

Hicâbından eriyüp geçdi cânâ şem’-i kâfûrî

xxx

Seher dârü’ş-şifâ-yı kûyuna ‘uşşâk-ı dil-haste

Giderler ey tabîb-i cân u dil âheste âheste

xxx

Felek hurşîd-i ‘âlem-tâbdan bir şem’ uyandırmış

Çerâg-ı subha bir garrâ kızıl altunı yandurmış

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay. 1278.)

xxx

Emicek la’l-i safâ-bahşunı dil hurrem olur

Bir kadeh meyle kişi pâdşâh-ı ‘âlem olur

xxx

Bî-sütûn içre dilâ yâd idicek Ferhâdı

Nâleler eyler o dem mâtem idüp her vâdi

xxx

Gam-ı hicrünle cânum çıksa cism-i nâ-tüvânumdan

Temennâ-yı visâlün gitmiye rûh-ı revânumdan

(Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 455.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Latif Demircid. 31 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Doğum YeriGörüntüle
3RE'FETÎ, Mustafad. ? - ö. Nisan 1699Doğum YeriGörüntüle
4Latif Demircid. 31 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Doğum YılıGörüntüle
6RE'FETÎ, Mustafad. ? - ö. Nisan 1699Doğum YılıGörüntüle
7Latif Demircid. 31 Ocak 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
8SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27MeslekGörüntüle
9RE'FETÎ, Mustafad. ? - ö. Nisan 1699MeslekGörüntüle
10Latif Demircid. 31 Ocak 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RE'FETÎ, Mustafad. ? - ö. Nisan 1699Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Latif Demircid. 31 Ocak 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Madde AdıGörüntüle
15RE'FETÎ, Mustafad. ? - ö. Nisan 1699Madde AdıGörüntüle