SELMÂN

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selmân hakkında kaynaklarda verilen bilgiler son derece sınırlı ve birbirinin tekrarı mahiyetindedir. Bu bilgilere göre Aydın’da doğan şair, Kemâl Paşa-zâde’den mülâzım oldu. Sahnda müderrislik ve bazı kazalarda kadılık yaptı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Birgi’de kadılık yaparken öldü. İşrete düşkün birisi olan Selmân’ın, Hüsrev ü Şirin sahibi olan Efşenci ve Âşık Çelebi’yle sıkı bir dostluğu vardı (Kılıç 2010: 998).

Fâ’izî, Selmân’ın mürettep Dîvân sahibi olduğunu bildirse (Fâ’izî vr. 59a) de bu Dîvân elde değildir. Ancak birçok şiir mecmuasında şaire ait çeşitli şiirler bulunmaktadır.

Kaynakça

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B, Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yay., e-kitap. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi 30.10.2013].

İpekten, Halûk (vd.) (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 1325, vr. 59a.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 35b.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. İstanbul: Mihran Matbaası.

Yılmaz, Yakup (hzl.) (2001). Pervane Beg Nazire Mecmuası 99b-129a Transkripsiyonlu, Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 09.11.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Oldugına ‘âşık-ı dil-hastenün bagrında derd

Bi’llâh ey sîmîn-beden şâhid degül mi rûy-ı zerd

Dirligümden incinürsen öldüreyin kendümi

Büt-i gubâr içün ne lâzım hâtır-ı ‘âtırda gerd (?)

Her kişi bir dest-mâl ile silinmez dostum

Gayrilerle sâ’il-i eşküm kapundan kılma red

Nakd-i ‘ömri yutdurup zârîlik itmekdür işün

Çarh-ı lu’bet-bâz ile her kişi kim oynaya nerd

Pehlevânsın câna kalmazsın bu meydânda bugün

Yüzün ag olsun be Selmân merdsin bi’llâh merd

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 35b).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Suat Efed. 1925 - ö. 2002Doğum YeriGörüntüle
2Erdoğan Aytekind. 22 Kasım 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÛŞENÎ, Dede Ömerd. 1407? - ö. 1487Doğum YeriGörüntüle
4Suat Efed. 1925 - ö. 2002Doğum YılıGörüntüle
5Erdoğan Aytekind. 22 Kasım 1937 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RÛŞENÎ, Dede Ömerd. 1407? - ö. 1487Doğum YılıGörüntüle
7Suat Efed. 1925 - ö. 2002Ölüm YılıGörüntüle
8Erdoğan Aytekind. 22 Kasım 1937 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RÛŞENÎ, Dede Ömerd. 1407? - ö. 1487Ölüm YılıGörüntüle
10Suat Efed. 1925 - ö. 2002MeslekGörüntüle
11Erdoğan Aytekind. 22 Kasım 1937 - ö. ?MeslekGörüntüle
12RÛŞENÎ, Dede Ömerd. 1407? - ö. 1487MeslekGörüntüle
13Suat Efed. 1925 - ö. 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Erdoğan Aytekind. 22 Kasım 1937 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÛŞENÎ, Dede Ömerd. 1407? - ö. 1487Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Suat Efed. 1925 - ö. 2002Madde AdıGörüntüle
17Erdoğan Aytekind. 22 Kasım 1937 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RÛŞENÎ, Dede Ömerd. 1407? - ö. 1487Madde AdıGörüntüle