SENÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Senâyî, Fâtih Sultân Mehmed devri şairlerindendir. Hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi yoktur. Gelibolulu Âlî ve Tuman , onun Kastamonulu olduğunu söylemiştir. Latîfî Tezkiresi’nin tenkitli neşrinde “Kastamonıdan” yerine “Bolıdandur” kelimesinin niçin tercih edildiği ise belli değildir (Canım 2000: 656, 204). Ehl-i cihettendir. Çok güzel sesi vardır. Camilerde mu’arriflik (müezzinlik) ve na’t-hânlık yapmış, Senâyî mahlasını da bu nedenle almıştır. Zarif, takva sahibi, irfan ehli biridir. Eser yazıp yazmadığı bilinmemektedir. Latîfî (Canım 2000: 204), Senâyî’nin lugavî (lugatçı, lugattan anlayan) olduğunu ve iyi derecede Farsça bildiğini belirtmiştir. Tezkireciler, şairin şiir fenninde bilgisi, kudreti ve orijinal şeyler söylemeye uygun üstün bir yeteneği bulunmadığına değinerek şiirlerini beğenmediklerini vurgulamışlardır.

 

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay. 

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 

İsen, Mustafa (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 12.01.2014
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Haddüne benzemeyeydi güle kem dirler idi

Zülfüne benzemese sünbüle kem dirler idi

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 205.)

Matla’

Reşk-i serv ü nârven serv-i hırâmânun senün

Söylese dürler döker la’l-i dür-efşânun senün

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 205.)

Beyt

Sarmaşık gibi sarılsam didüm ey yâr sana

Didi ol serv-i revân ko beni divâre yapış

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 205.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÜLVEHHÂB, Bolulud. ? - ö. 1914 ds.Doğum YeriGörüntüle
2ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DÜRRÎ, Mehmed Efendid. 17.yy - ö. 1687Doğum YeriGörüntüle
4ABDÜLVEHHÂB, Bolulud. ? - ö. 1914 ds.Doğum YılıGörüntüle
5ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DÜRRÎ, Mehmed Efendid. 17.yy - ö. 1687Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜLVEHHÂB, Bolulud. ? - ö. 1914 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9DÜRRÎ, Mehmed Efendid. 17.yy - ö. 1687Ölüm YılıGörüntüle
10ABDÜLVEHHÂB, Bolulud. ? - ö. 1914 ds.MeslekGörüntüle
11ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12DÜRRÎ, Mehmed Efendid. 17.yy - ö. 1687MeslekGörüntüle
13ABDÜLVEHHÂB, Bolulud. ? - ö. 1914 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÜRRÎ, Mehmed Efendid. 17.yy - ö. 1687Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÜLVEHHÂB, Bolulud. ? - ö. 1914 ds.Madde AdıGörüntüle
17ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18DÜRRÎ, Mehmed Efendid. 17.yy - ö. 1687Madde AdıGörüntüle