ŞERÎF, Müftî-zâde İsmail Şerif Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi İsmail olup Kula’da doğdu, Müftî-zâde diye tanındı. Babasından sonra Kula’da müftülük yaptı. Hoca-zâde Seyyid Osman Efendi nakibüleşraf iken yazdığı bir kıta ile ona bağlığını dile getirdi. İftiralar sebebiyle bir süre görevinden uzaklaştırıldı; geçim sıkıntısı yaşadı. Bu hâlde iken şeyhülislam Paşmakçı-zâde Seyyid Alî Efendi’ye hâlini bir rubai ile arz etti ve onun iltifatını kazanıp görevine döndü. Bir müddet sonra tekrar görevden alındı. Mustafa Paşa’ya müzeyyel bir gazel sunarak yaşadığı sıkıntıları bildirdi.

Salim (2005: 424), onu dönemin şair ve zarifleri arasında gösterir, şiirdeki güç ve kudretinden övgüyle bahseder. 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
(Mustafa Paşa’ya sunulan)

Değil encüm bu şeb seyr etmeğe ol mâh-ı garrâyı
Feleklerden melâ’ik açdılar çeşm-i temâşâyı

Leb-i dil-dâre hem-keyfiyyet olmak istemiş tuydum
Girerse destime meclisde seyr et hâl-i sahbâyı

Mühennâ sandılar dest-i nigârı mestler bilmez
Perîşân etmemek mümkin mi sünbül-zâr-ı me’vâyı

Şerîfâ nazm ise ancak olur ammâ ki kim bulmış
Nisâr-ı âsaf-ı devrâna lâyık dürr-i yek-tâyı

Felek yâkût-ı ezrak kürsi-i câh-ı ‘alâsında
Güneş farkında garrâ efser-i zerrîn-i vâlâyı

Kırılsın geçsin a’dâ dâ’imâ sağ eylesün Mevlâ
Cenâb-ı Mustafâ Paşa-yı bî-mânend ü hem-tâyı

Efendim devletinde bana pây-endâz eder devrân
Nice zer-beft ü hârâyı nice kâlâ-yı fetvâyı

 (İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 423-425.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VİSALÎ, Bekir Sıdkı Halıcıoğlud. 1881 - ö. 22.01.1962Doğum YeriGörüntüle
2VİSALÎ, Bekir Sıdkı Halıcıoğlud. 1881 - ö. 22.01.1962Doğum YılıGörüntüle
3VİSALÎ, Bekir Sıdkı Halıcıoğlud. 1881 - ö. 22.01.1962Ölüm YılıGörüntüle
4VİSALÎ, Bekir Sıdkı Halıcıoğlud. 1881 - ö. 22.01.1962MeslekGörüntüle
5VİSALÎ, Bekir Sıdkı Halıcıoğlud. 1881 - ö. 22.01.1962Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6VİSALÎ, Bekir Sıdkı Halıcıoğlud. 1881 - ö. 22.01.1962Madde AdıGörüntüle