SERVET/HANÎF, Pazarbaşı-zâde Osman

(d. ?/? - ö. 1180/1766-67)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Osman’dır. İstanbulludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Tuhfe-i Nâilî ve Atâ Târihi'nde Pazarbaşı-zâde lakabıyla anılır (Kurnaz ve Tatçı 2001: 140; Tayyar-zâde 1876: 211). Ailesiyle ilgili tek bilgi, silahdâr katiplerinden Sipahi Sâlih Çavuş’un oğlu olduğudur. Hanîf mahlasını da kullanan Servet, Enderûn’da eğitim gördü. 1164 Muharrem /1750 Aralık ayında Dârü’s-sa’âde yazıcısı olup 1168/1754-55’te azledildi. Saray ağalarından Maktûl Beşir ve onun vekili el-Hâcc Beşir Ağa’ya katiplik hizmeti yaptıktan sonra hâcegânlık görevinde bulundu. 1180/1766 tarihinde Maraş’ta vefat etti. Ancak Sicill-i Osmanî’de ölüm yeri Ruha (Urfa) olarak kaydedilmiştir (Akbayar 1996: 1497).

Servet'in bilinen tek eseri Dîvânçe’sidir. Kaynaklarda Servet'in şiirinin beğenildiği, şiir ve inşada kullandığı mazmunların özgün olduğu belirtilmiştir. Râmiz Âdâb-ı Zurafâ'sında Servet'in şiirde Sâbit'in takipçisi olduğunu söyler (Erdem 1994: 57).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî yahud Tezkere-i Meşâhîr-i Osmanî. C. V. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1497.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). Fatîn Davud Hâtimetü’l-Eş’âr. Malatya. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf [erişim tarihi: 15.03.2014]. 83.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı. Ankara: AKM Yay. 57.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 140.

Kılıç, Filiz (hzl.) (1988). Tezkire-i Şuarâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 16.03.2014]. 26-27.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü'n-Nisab fi'n-Nisbi ve'l-Künâ ve'l-Elkâb (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ Endûz'u. Burdur. (İnceleme-Metin). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0  [erişim tarihi: 15.03.2014]. 98

Şemseddin Sami (1891). Kamûsu’l-A’lâm. C. III. İstanbul: Mihran Matbaası. 1740.

Tayyâr-zâde Atâ (1876). Târih-i Atâ. C. V. İstanbul. 211.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ÖZLEM BATĞI
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kitâb-ı hüsn-i dil-ârâsına olur takrîz

Bilen meâlini eyler mi hattına ta’rîz

Tırâş olur mu sanırsın dükân-ı berberde

Eder sevâd-ı hat-ı rûyunu güzel tebyîz

İlâcı tasfiye etmek fesâd-ı mi'desini

Sebû-yı bâde gibi kan kusarsa rind-i marîz

Ederdi vasf-ı ruhun hâme nakl-i bi’l-mıstar

Midâd-ı hokkası nûr-ı siyehden olsa müfîz

Boguldum işte amân mâcerâyı ey Servet

Seninle söyleşelim bâri gel amîk u arîz

(Kılıç, Filiz (hzl). (1988). Tezkire-i Şuarâ-yı Şefkat-i Bağdâdîhttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 16.03.2014]. 26-27.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Doğum YeriGörüntüle
2İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Doğum YeriGörüntüle
3Abdullah Mahir İzd. 28 Ocak 1895 - ö. 9 Temmuz 1974Doğum YeriGörüntüle
4ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
5İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Doğum YılıGörüntüle
6Abdullah Mahir İzd. 28 Ocak 1895 - ö. 9 Temmuz 1974Doğum YılıGörüntüle
7ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Ölüm YılıGörüntüle
8İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Ölüm YılıGörüntüle
9Abdullah Mahir İzd. 28 Ocak 1895 - ö. 9 Temmuz 1974Ölüm YılıGörüntüle
10ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852MeslekGörüntüle
11İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978MeslekGörüntüle
12Abdullah Mahir İzd. 28 Ocak 1895 - ö. 9 Temmuz 1974MeslekGörüntüle
13ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Abdullah Mahir İzd. 28 Ocak 1895 - ö. 9 Temmuz 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Madde AdıGörüntüle
17İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Madde AdıGörüntüle
18Abdullah Mahir İzd. 28 Ocak 1895 - ö. 9 Temmuz 1974Madde AdıGörüntüle