FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendi

(d. ?/? - ö. 1133/1720-21)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Abdullah’tır. Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Safayî (Çapan 2005: 487) ile aynı hocalardan ders alarak mülâzım oldu. Rumeli kasabalarında kadılık yaptı. 1133/1720-21 yılında vefat etti.

Abdullah Fâ’iz Efendi, özellikle sülüs ve nesih yazıda usta bir hattat; hoş sohbet, bilgili ve erdemli bir kimseydi. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Safayî (Çapan 2005: 487-488)’de dört beyti ile Mora fatihi Ali Paşa maiyetindeki bir kimseye yazdığı mektubu ve Sâlim (İnce 2005: 534-535)’de üç beyti kayıtlıdır. Az sayıdaki bu manzumelerinden iyi bir şair olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 487-488.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 234.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Fâiz (Saraçzâde)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1417-1418.

Hançerlioğlu-Kılıç, Filiz (2004). “Fâ’iz”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 12.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 534-535.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  123.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 159.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 739.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr.335b.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Fâiz (Saraçzâde)”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 149.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Şarâb-ı la'l ile mestiz humârımız yokdur

O cûy-i pür-mey-i aşkız karârımız yokdur


Biz ol nesîm-i gamız kim bu bâğ-ı mihnetde
Kenâr-ı meclis-i yâre güzârımız yokdur


Şikest edersen eger şîşe-pâre-i dilimiz

Hudâ bilir ki sana inkisârımız yokdur

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 487.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıDoğum YeriGörüntüle
3FERÎDÛN, Ahmed Feridûn Bey, Ferîdûn Ağad. ? - ö. 1583Doğum YeriGörüntüle
4Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıDoğum YılıGörüntüle
6FERÎDÛN, Ahmed Feridûn Bey, Ferîdûn Ağad. ? - ö. 1583Doğum YılıGörüntüle
7Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıÖlüm YılıGörüntüle
9FERÎDÛN, Ahmed Feridûn Bey, Ferîdûn Ağad. ? - ö. 1583Ölüm YılıGörüntüle
10Fatma Akersond. 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıMeslekGörüntüle
12FERÎDÛN, Ahmed Feridûn Bey, Ferîdûn Ağad. ? - ö. 1583MeslekGörüntüle
13Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FERÎDÛN, Ahmed Feridûn Bey, Ferîdûn Ağad. ? - ö. 1583Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıMadde AdıGörüntüle
18FERÎDÛN, Ahmed Feridûn Bey, Ferîdûn Ağad. ? - ö. 1583Madde AdıGörüntüle