SEYFÎ, Osmân Bey

(d. ?/? - ö. 1264/1847/48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayseri’de doğdu. Asıl ismi Osmân Seyfî’dir. Selçuklular zamanında bu bölgeye yerleşen Bürüngüz oymağına bağlı bir aileye mensuptur. Yüksek tahsilini ve hat derslerini tamamladıktan sonra kâtiplik mesleğine atıldı. Bazı vezirlerin yanında kâtiplik yaptıktan sonra Bağdat valisi Ali Rıza Paşa’nın divan kâtipliğinde de bulunan şairin uhdesine ikinci sınıf yüksek rütbeyle şark vilayetleri defterdarlığı, sonra 1263/1846-47’de Kütahya defterdarlığı verildi. 1264/1847-48 yılında Kütahya’da öldü. Şair Behçet Kemal Çağlar, Osmân Seyfî’nin oğlunun torunudur. Fatîn, tezkiresinde bildirildiğine göre divan oluşturacak sayıda şiiri vardır. Ali Rıza Önder ise bir Dîvân sahibi olduğunu bildirmektedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 205-206.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yayınları. 134-136.

Köksal, M. Fatih (2007). “Seyfî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi. C.7. Ankara: AKM Yay. 584.

Palamutoğlu, Mehmet (1978). Ahmed Nazîf, Kayseri Tarihi (Mir’ât-ı Kayseriyye). Kayseri. 173.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Seyfî”. C.7. İstanbul: Dergâh Yay. 554.

 Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C.4. İstanbul. 2767.

 Yücelen, Hilmi (1973). Türk Malî Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Antolojisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası. 327.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 02.09.2013
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çekeli tuğ-ı vezâret ile râyet perçem

İttihâz itdi fes iklimin eyâlet perçem

Çekilince ruhuna hatt-ı şerîf ol şûhun

Yine kesb eyledi rif‘atle sadâret perçem

Ulaşur Çîn ile Maçîn’e dahi Sûdân'a

Zulümâta el atup eyler imâret perçem

Dökülüp mâh-ı ruhı münhasif itmiş birden

Koparır başımıza şimdi kıyâmet perçem

Nice bin dilleri berbâd u perîşân itdi

Dolaşır gerdene âşüfte-kıyâfet perçem

Buna zihnim dolaşır mu‘cize mi yâ efzûn

Ser-i her mûyuna bend itdi bin âfet perçem

Buna perçem mi dinür sanki bir ejderhâdır

İdiyor dahme-i hüsn üzre nezâret perçem

O şehin milket-i ma‘mûre-i hüsn ü ânın

Heme ân itmededir hıfz u himâyet perçem

Bana zencîr-i cünûn oldu yüzü ağ olsun

Bu vecihden bize bahş eyledi şöhret perçem

Seherî âh-ı cigergâh ile olmuş tel tel

Yine kesb eyledi bir başka letâfet perçem

Dil-i sevdâ-zedemiz şâne misâli Seyfî

İdeli yârelidir bahs u hikâyet perçem

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 205.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂDÎ, Hadi Sarpyalçınd. 1886 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Doğum YeriGörüntüle
4HÂDÎ, Hadi Sarpyalçınd. 1886 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Doğum YılıGörüntüle
7HÂDÎ, Hadi Sarpyalçınd. 1886 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Ölüm YılıGörüntüle
10HÂDÎ, Hadi Sarpyalçınd. 1886 - ö. ?MeslekGörüntüle
11DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000MeslekGörüntüle
13HÂDÎ, Hadi Sarpyalçınd. 1886 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂDÎ, Hadi Sarpyalçınd. 1886 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Madde AdıGörüntüle