SEYFÎ, Seyfullah Seyfî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/I. Ahmed dönemi (1603-17) başları)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Seyfullah’tır. Baş mukataacı olduktan sonra Şam ve Halep defterdarı oldu. Daha sonra iki defa Anadolu defterdarı ve 1006/1597-98’de ise defterdar-ı şıkk-ı sânî oldu. 40 seneyi aşkın devlet hizmetinden sonra I. Ahmed dönemi (1603-17) başlarında vefat etti. İstanbul’da medfundur.

Şiirlerinde Seyfî mahlasını kullanan Seyfullah Efendi, Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazmaya muktedir bir şair olmasının yanında iyi bir münşiydi. Zigetvar fethini nazmeden Seyfî’nin, şiirlerini bir araya getirdiği divanının olup olmadığı bilinmemektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 94b.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 63a-b.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 16.10.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Halvetde çıkdı gün gibi ol meh nikâbdan

Hakkâ budur ki gökde güzel âftâbdan

Ögünme mülk-i gayra degirmen diyü şehâ

Gel ‘ibret al hikâyât-ı Efrâsiyâbdan

Benzer didümdi gün yüzine mâh-ı enveri

Ref’ itdi dün nikâbını öldüm hicâbdan

Hum-ı şarâb gibi denî olma Seyfiyâ

Vir dâmenün ‘arakdan ayak çek şarâbdan

xxx

Bûy-ı lutfundan haber virdi gibi bâd-ı seher

Gül kulak tutmış sabâya agzın açmış gonçeler

xxx

Lutf ile hande ol leb-i şekker-şikendedür

Gülşende güllerün gülişi zehr-i handedür

xxx

Gül yüzün gördi açıldı yine bâgun semeni

Gülmeden gonçelerün gûşına vardı deheni

xxx

Döndi cism-i za’îf-i pür-nâle

Mûyadan mûya nâleden nâle

(Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Serkan Işınd. 28 Ekim 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
3İlknur Demircid. 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Serkan Işınd. 28 Ekim 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
6İlknur Demircid. 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Serkan Işınd. 28 Ekim 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
9İlknur Demircid. 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Serkan Işınd. 28 Ekim 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909MeslekGörüntüle
12İlknur Demircid. 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Serkan Işınd. 28 Ekim 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İlknur Demircid. 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Serkan Işınd. 28 Ekim 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle
18İlknur Demircid. 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle