SEYFÎ, Seyfullah Seyfî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/I. Ahmed dönemi (1603-17) başları)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Seyfullah’tır. Baş mukataacı olduktan sonra Şam ve Halep defterdarı oldu. Daha sonra iki defa Anadolu defterdarı ve 1006/1597-98’de ise defterdar-ı şıkk-ı sânî oldu. 40 seneyi aşkın devlet hizmetinden sonra I. Ahmed dönemi (1603-17) başlarında vefat etti. İstanbul’da medfundur.

Şiirlerinde Seyfî mahlasını kullanan Seyfullah Efendi, Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazmaya muktedir bir şair olmasının yanında iyi bir münşiydi. Zigetvar fethini nazmeden Seyfî’nin, şiirlerini bir araya getirdiği divanının olup olmadığı bilinmemektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 94b.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 63a-b.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 16.10.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Halvetde çıkdı gün gibi ol meh nikâbdan

Hakkâ budur ki gökde güzel âftâbdan

Ögünme mülk-i gayra degirmen diyü şehâ

Gel ‘ibret al hikâyât-ı Efrâsiyâbdan

Benzer didümdi gün yüzine mâh-ı enveri

Ref’ itdi dün nikâbını öldüm hicâbdan

Hum-ı şarâb gibi denî olma Seyfiyâ

Vir dâmenün ‘arakdan ayak çek şarâbdan

xxx

Bûy-ı lutfundan haber virdi gibi bâd-ı seher

Gül kulak tutmış sabâya agzın açmış gonçeler

xxx

Lutf ile hande ol leb-i şekker-şikendedür

Gülşende güllerün gülişi zehr-i handedür

xxx

Gül yüzün gördi açıldı yine bâgun semeni

Gülmeden gonçelerün gûşına vardı deheni

xxx

Döndi cism-i za’îf-i pür-nâle

Mûyadan mûya nâleden nâle

(Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Doğum YeriGörüntüle
2Sabahattin Engind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007Doğum YeriGörüntüle
3HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
4MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Doğum YılıGörüntüle
5Sabahattin Engind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007Doğum YılıGörüntüle
6HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YılıGörüntüle
7MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Ölüm YılıGörüntüle
8Sabahattin Engind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007Ölüm YılıGörüntüle
9HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Ölüm YılıGörüntüle
10MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617MeslekGörüntüle
11Sabahattin Engind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007MeslekGörüntüle
12HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23MeslekGörüntüle
13MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sabahattin Engind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Madde AdıGörüntüle
17Sabahattin Engind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007Madde AdıGörüntüle
18HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Madde AdıGörüntüle