ŞÜKRÎ, Mustafa Şükrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1178/1764/65)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tuhfe-i Nâilî’de Şükrî ile ilgili, Râmiz, Şefkat ve Arif Hikmet tezkirelerinde bilgi olduğuna dair mâlumât vardır. Râmiz’in Âdâb-ı Zurafâ adlı eserinde Şükrî el-Kâzi ismiyle zikredilen (Erdem 1994:173) Rize doğumlu Mustafa Şükrü Efendi’nin doğum tarihi tam olarak belirli değildir. Şefkat’in Tezkire-i Şuarâ’sında darphane amire küttabından Davud İsmail Efendi-zâde olduğu ifade edilmiştir. Ölüm tarihi Sicill-i Osmanî’de ve Âdâb-ı Zurafâ’da 1178 olarak belirtilen Şükrî’nin eserleri hakkında hiçbir bilgi yoktur. Bunun yanında, Şükrî’nin şair olduğu Sicill-i Osmanî’de, Âdâb-ı Zurafâ’da ve Şefkat’in Tezkire-i Şuarâ’sında belirtilmiş ve yalnızca zikredilen son iki eserde şiirlerinden örnekler verilmiştir. Akkirman, Karaferye ve Rusçuk kazalarında kadılık yapmış olan Şükrî’nin aşağıdaki beyti Bulgaristan’da Yanbolu kasabasında yazdığı ve bunun dışında eserine ulaşılamadığı Âdâb-ı Zurafâ’da belirtilmiştir:

İrişdi örfümüz nâ-gâh dilâ temme’l-kelâm oldı

İdüp tecvîf hâme Şükriyâ tescîl tamâm oldı (Erdem 1994: 173)

Kaynakça

Akbayar Nuri (hzl.) (1996) Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî Osmanlı Ünlüleri. çev. Seyit Ali Kahraman. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay

Erdem Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı ( İnceleme-Tendikli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay.173.

Kurnaz,Cemal ve M. Tatçı (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Önder Murat (2006). Şefkat ve Tezkire-i Şu’arası. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.154-55.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. İRFAN POLAT
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Der-i lutfûn melâz-ı bî-kesândır yâ Resûla’llâh

Harîm-i dergehin kehf-i amândır yâ Resûla’llâh

Cebîn-i tâb-nâkın matla’-ı şems-i hakîkatdir

O şemsin zerresi mihr-i cihândır yâ Resûla’llâh

N’ola mühr-i nübüvvet cilvegerse zahr-i pâkinde

Vücûdun kenz-i esrâr-ı nihândır yâ Resûla’llâh

Lu’âb-ı cevherin terkîb-i rîk-i hokka-i la’lin

Şifâ-bahşende-i bîmâr-ı cândır yâ Resûla’llâh

Şemîm-i müşg-fersâ-yı gubâr-ı âsitânındır

Gül-i ‘Adnin dili hacletle kandır yâ Resûla’llâh

Şeb-i gafletde kaldım pertev-i envâr-ı ‘ışkınla

Çerâğ-ı şem’-i ümmîdim uyandır yâ Resûla’llâh

Dem-â-dem bâb-ı lutfûndan şefâ’at ilticâsıyla

Zebânım şîven-efzâ-yı amândır yâ Resûla’llâh

Meded kıl bu siyeh-rû-Şükrî ber-geşte sâmâna

Hevâ-yı nefsile hâli yamândır yâ Resûla’llâh

(Önder Murat (2006). Şefkat ve Tezkire-i Şu’arası. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi. 154-55.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MOLLA OSMANd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Cihan Yamakoğlud. 1 Ocak 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂGÂHÎd. 1838 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
4MOLLA OSMANd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Cihan Yamakoğlud. 1 Ocak 1940 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÂGÂHÎd. 1838 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
7MOLLA OSMANd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Cihan Yamakoğlud. 1 Ocak 1940 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÂGÂHÎd. 1838 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
10MOLLA OSMANd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Cihan Yamakoğlud. 1 Ocak 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÂGÂHÎd. 1838 - ö. 1903MeslekGörüntüle
13MOLLA OSMANd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Cihan Yamakoğlud. 1 Ocak 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂGÂHÎd. 1838 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MOLLA OSMANd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Cihan Yamakoğlud. 1 Ocak 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÂGÂHÎd. 1838 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle