TÂLİBÎ, Tâlibî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Biyografik kaynaklarda hakkında verilen sınırlı bilgilere göre Sultân Selîm-i Evvel devri şairlerinden Tâlibî, Kırım Hanlığı sınırları içinde bulunan Kefe vilâyetinde doğmuştur. Eğitim almamış ümmî bir şairdir. Tatar hanı tarafından himaye edilmiş ve ona medhiyeler söylemiştir. XVI. yüzyıl başlarında ölmüştür. Eser kaleme alıp almadığına dair de bir kayıt yoktur. Nâil Tuman (2001: 580), Mehmed Süreyyâ'nın Sicill-i Osmânî'de (1311: 241) ve Şemseddîn Sâmî'nin Kâmûsü’l-A’lâm’da (1306: 2989) şairin mahlasını “Tâli’î” diye yazmalarının yanlış olduğunu belirtir. Tâlibî’nin günümüze ulaştığı belirlenen şiirleri Latîfî Tezkiresi’nde kayıtlı iki matlaından ibarettir. Latîfî (Canım 2000: 374); onun vezin, bahir, kelime ve i’râb konusunda bilgisi bulunmadığı hâlde yaradılışının şiire yatkınlığı sebebiyle yazdıklarında bediî unsurların yer aldığına değinmiştir. Hasan Çelebi (Kutluk 1989: 582) ise Latîfî’nin, şiirlerinde edebî bir zevk olmayan bu şairi övmesine şaşırdığını belirtmiştir. 

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Çınarcı, Mehmet Nuri (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey’in Tezkiretü’ş-Şu’arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 2. Ankara: TTK Yay.

Kurnaz, Cemal, H. Çeltik (2009). “Hanlık Dönemi Kırım Şairleri Hakkında Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi (51): 275-294.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. 3. Dersaâdet.

Şemseddîn Sâmî (1306). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 4. İstanbul


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 22.10.2014
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Baş götürdi zülf-i pür-çînün Hıtâdan ala bac

Bağladı mülk-i Hoten yollarını ala harâc

Matla’

Kande saklar şevk-ı ruhsârun dil-i nâzük-mizâc

Kim görüpdür nûr-ı şem’i eyleye pinhân zücâc

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 375.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYDAR-ZÂDE, Şeyh Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1616Doğum YeriGörüntüle
2BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
3KEFEVÎ, Hüseyind. ? - ö. 1601Doğum YeriGörüntüle
4HAYDAR-ZÂDE, Şeyh Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1616Doğum YılıGörüntüle
5BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Doğum YılıGörüntüle
6KEFEVÎ, Hüseyind. ? - ö. 1601Doğum YılıGörüntüle
7HAYDAR-ZÂDE, Şeyh Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1616Ölüm YılıGörüntüle
8BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Ölüm YılıGörüntüle
9KEFEVÎ, Hüseyind. ? - ö. 1601Ölüm YılıGörüntüle
10HAYDAR-ZÂDE, Şeyh Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1616Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KEFEVÎ, Hüseyind. ? - ö. 1601Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAYDAR-ZÂDE, Şeyh Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1616Madde AdıGörüntüle
14BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
15KEFEVÎ, Hüseyind. ? - ö. 1601Madde AdıGörüntüle