VECDÎ, Şeyh Vecdî Dede Efendi

(d. ?/? - ö. 1080/1669-70)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Vecdî Dede Efendi, Debre'de doğmuş, Arayova'da Tevekkülî Dede'nin terbiyesi ile yetişmiştir. Mevleviliğe intisap ederek Yenişehir Fener Mevlevîhanesi'ni kurmuş ve uzun sürede orada kalıp (Genç 2000: 517) Mesnevi okutmuştur. (Kurnaz 2001: 4568/1149) Vefatı aynı zamanda Girit'in de fetih tarihi olan 1080/1669-70'dir (Kurnaz 2001: 4568/1149; Genç 2000: 517). Ali Enver, Semâhâne-i Edeb'de mürettep bir Dîvân'ı olduğundan bahsederse de sözkonusu eser, bugün için mevcut değildir. Akovalı Hâtem'in, Vecdî'nin etkilediği şairlerden olduğu kaynaklarda kayıtlıdır (Genç 2000: 517).

Kaynakça

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Ünv. Ankara.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Hafızoğlu, Tahir (hzl.) (2010). Ali Enver Mevlevi Şairler-Semahâne-i Edeb. İstanbul: İnsan Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.12.2013
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cân-bahş-ı nefh-i Îsâ rûzgârı Konya'nun

Cennet-âbâd oldı ey dil her kenârı Konyanun

 

Bâg-ı Cennet'den nişân virür disem lâyık olur

Âb-ı Kevserveş bütün çıkar suları Konya'nun

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 517)

 

Tûtyâ-yı çeşm-i dildir hâk-i râh-ı âşıkân

Hazret-i sultânımuzdur şehriyârı Konya'nun

 

Nev-bahâr irdükçe olur zînet-i bâg-ı irem

Her nihâl üstinde gûyâ berg ü bârı Konya'nun

 

Vakt-i adhâ pîr ü dilberler olup serv-i revân

Salınurlar Vecdî ile gül-izârı Konya'nun

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 517)

 

Seyr itdüm esb-i fikret ile dehr-i pür-gamı

Gördüm hezâr-ı sûret ile deyr-i azamı

(Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.159).

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂNî, Ömer Efendid. ? - ö. 1622Doğum YeriGörüntüle
2Sabahattin Sezaird. 15 Ocak 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FÂNî, Ömer Efendid. ? - ö. 1622Doğum YılıGörüntüle
4Sabahattin Sezaird. 15 Ocak 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FÂNî, Ömer Efendid. ? - ö. 1622Ölüm YılıGörüntüle
6Sabahattin Sezaird. 15 Ocak 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
7FÂNî, Ömer Efendid. ? - ö. 1622Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8Sabahattin Sezaird. 15 Ocak 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9FÂNî, Ömer Efendid. ? - ö. 1622Madde AdıGörüntüle
10Sabahattin Sezaird. 15 Ocak 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle