VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendi

(d. 1220/1805-06 - ö. 1260/1844-45\'te hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1220/1805-06 yılında İstanbul’un Beşiktaş semtinde doğdu. Asıl adı Ahmed Vesîm’dir. Müderris-zâde Mektûbî Mehmed Sâlim Efendi’nin oğlu olduğundan Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendi olarak tanındı. Kethüdâ-zâde Ârif Efendi ve daha sonra Süleymân Fehîm Efendi’den dersler aldı. Babası ile birlikte Andolu’da birçok vilayeti dolaştıktan sonra 1232/1816-17 yılında baş muhasebe kalemine girdi. 1243/1827-28 yılında asâkir-i mansûra tabur kâtipliğine, 1246/1830-31 yılında bâb-ı ser-askerî ruznâmçe odasına, 1253/1837-38 yılında elbise anbrı kâtipliğine girdi. 1259/1843-44 yılında dikimhane rûznâmçeliğine getirilen Vesîm, bir yıl sonra da (1260/1844-45) hâcegân sınıfına dâhil oldu. Rûmeli ordu-yı hümâyûnu rûznâmçeciliği de yapan şairin vefat tarihi bilinmemektedir. Sicill-i Osmanî ’ye göre Sultan Abdülmecîd devri (1839-1861) sonlarına yetişmiştir (Akbayar 1996: 1663).

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatîn bir gazelini örnek vererek “Haylice eş‘âr-ı güzîde nazmına muvaffak olmuşdur.”’ demektedir (1271: 439-440).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Cunbur, Müjgân (2007). “Vesim”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 532.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Vesim Ahmed Efendi (Müderriszâde)”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 529.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 28.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Müsellem mülk-i âlem-i server-i mekkârdır kâkül

Gürûh-ı ehl-i derde hâkim u serdârdır kâkül

Dü sad-satr-ı sevâd ammâ muharrer kilk-i mûlarla

Ki levh-i sâde-rûda sûre-i esrârdır kâkül

Degil illâ musavver resm-i dûd-ı âh dillerde

Ser-i her-mâh-rûda gör ki hâlâ vardır kâkül

Dü serverdir ki ol melek sevâd-ı dehre mâlikdir

Ki her dem hem-külâh-ı turra-ı tarrârdır kâkül

Vesîmâsâ salâ ehl-i kelâm-ı asra her dürlü

Ki da‘vâda güvâh-ı âdilim der-kârdır kâkül

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 439-440.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tuncer Erdemd. 5 Ekim 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FÂ'İZ / SAFHÎ, Bıçakçılar İmamı Hafîdi Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Mayıs 1794Doğum YeriGörüntüle
3Tozan Alkand. 06 Mart 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Tuncer Erdemd. 5 Ekim 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FÂ'İZ / SAFHÎ, Bıçakçılar İmamı Hafîdi Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Mayıs 1794Doğum YılıGörüntüle
6Tozan Alkand. 06 Mart 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Tuncer Erdemd. 5 Ekim 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ'İZ / SAFHÎ, Bıçakçılar İmamı Hafîdi Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Mayıs 1794Ölüm YılıGörüntüle
9Tozan Alkand. 06 Mart 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Tuncer Erdemd. 5 Ekim 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
11FÂ'İZ / SAFHÎ, Bıçakçılar İmamı Hafîdi Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Mayıs 1794MeslekGörüntüle
12Tozan Alkand. 06 Mart 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Tuncer Erdemd. 5 Ekim 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂ'İZ / SAFHÎ, Bıçakçılar İmamı Hafîdi Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Mayıs 1794Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Tozan Alkand. 06 Mart 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tuncer Erdemd. 5 Ekim 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FÂ'İZ / SAFHÎ, Bıçakçılar İmamı Hafîdi Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Mayıs 1794Madde AdıGörüntüle
18Tozan Alkand. 06 Mart 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle