VUSÛLÎ, Hamza Vusûlî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1003/1594)
divan şairi, kadı, müderris
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kütahya civarındaki Şuhud kasabasında doğdu. Asıl adı Hamza’dır. İyi bir öğrenim gördü. Taceddin Efendi’den mülazım oldu. Müderrislik yaptı (İpekten 1988: 532). Bir dönem Diyarbakır ve Erzurum’da kadılık görevinde bulundu. Yetenekli bir şair olan Vusûlî, döneminin tanınmış bilginlerindendi. 1003/1594 yılında vefat etti (Akbayar 1996: 1665).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik. İstanbul: Çağrı Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.02.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C. 6. İstanbul: Mihram Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.03.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yüz sürüp ayaguna aglasa bu dîde-i ter

Ter düşer gözlerüme hâk-ı rehün ey gül-i ter

Şâh-ı râhunda ele girse ayagun tozı

Kuhl iderdi gözine zümre-i erbâb-ı basar

Sakın eşküm seni zencîre çeker serv-misâl

Kâmet-i yâre ulaşma yüri var ey ‘ar’ar

Düşdi girdâb-ı belâya bu gönül zevrakı âh

Bahr-ı hayretde kodı fikr-i kenâr-ı dil-ber

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.02.2014] 417-418.)

***

Hûblar içre gönül bir ser-tirâşa egdi baş

Mâ-sivâ ‘ışkını başdan eyledi bir bir tirâş

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.02.2014]. 418.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebid. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
2YETÎMÎ, Germiyanlıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Doğum YeriGörüntüle
4KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebid. ? - ö. 1591Doğum YılıGörüntüle
5YETÎMÎ, Germiyanlıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Doğum YılıGörüntüle
7KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebid. ? - ö. 1591Ölüm YılıGörüntüle
8YETÎMÎ, Germiyanlıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Ölüm YılıGörüntüle
10KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebid. ? - ö. 1591MeslekGörüntüle
11YETÎMÎ, Germiyanlıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?MeslekGörüntüle
13KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebid. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YETÎMÎ, Germiyanlıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebid. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
17YETÎMÎ, Germiyanlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Madde AdıGörüntüle