ZA’ÎFÎ, Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, danişment
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonuludur. Asıl adı Mehmed olup Hacızâde lakabıyla tanınmaktadır. Latîfî tazkiresinde şairle olan dostluğundan bahsettiğine göre Za’îfî 953/1546’da hayatta idi. Bilginler zümresinden olup onların da dindarlarından ve tasavvufa yönelenlerindendir. Danişmendliği bırakıp Nakşibendi tarikatına girdi. Zekî, iyi huylu biriydi. Latîfî’nin yakın dostudur. Latîfî, “Ağzından kötü bir söz çıkmamıştır diye yemin etsem yalan söylemiş olmam” demektedir. Latîfî tezkiresini Za’îfî’nin ısrar ve teşvikleri ile kaleme almış, eserin sebeb-i te’lif’indeki sual ve cevap ile bahs ve hitâb bölümlerini Za’îfî’yle istişare ederek yazmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri-Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Sicill-i Osmânî, Mehmed Süreyya. İstanbul: Tarih Vakfı YurtYay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 04.08.2013].

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215418/h/metin.pdf [erişim tarihi: 04.08.2013].

Şemseddin Sâmî (1308). Kâmûsü’l-A’lâm. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 09.11.2013
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gönül bunca günâh ile acep mesrûrsın

Var ise gâyetde Hakkun lutfına magrûrsın

Yüz karasın dâima göz yaşlarıdu pâk iden

Ol siyâhı ag idersen ey gözüm magfûrsın

Nefs elinden ey zebûn olan sana gör lutfını

Bin günâh itsen bir istigfârla magdûrsın

Ger gönül Tûrında gözlersen tecellî nûrını

Hazret-i Mûsâ gibi her lahza gark-ı nûrsın

Mûcib-i kurbetdür ol denlü cenâb-ı hazrete

Ey Za’ifî mâsivâdan her ne denlü dûrsın

Kahr ile ey cem’-i mâl iden koyup gitsen gerek

Balın il yer sen belâsın çekmede zenbûrsın

(Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. s. 369.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fâhir, Ahmed Fâhir Efendid. ? - ö. 1760Doğum YeriGörüntüle
2VUSLATÎ, Hasand. ? - ö. 1718Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa bin Mehmed el-Kastamonî (Hâcegî-zâde)d. ? - ö. 1589-90Doğum YeriGörüntüle
4Fâhir, Ahmed Fâhir Efendid. ? - ö. 1760Doğum YılıGörüntüle
5VUSLATÎ, Hasand. ? - ö. 1718Doğum YılıGörüntüle
6Mustafa bin Mehmed el-Kastamonî (Hâcegî-zâde)d. ? - ö. 1589-90Doğum YılıGörüntüle
7Fâhir, Ahmed Fâhir Efendid. ? - ö. 1760Ölüm YılıGörüntüle
8VUSLATÎ, Hasand. ? - ö. 1718Ölüm YılıGörüntüle
9Mustafa bin Mehmed el-Kastamonî (Hâcegî-zâde)d. ? - ö. 1589-90Ölüm YılıGörüntüle
10Fâhir, Ahmed Fâhir Efendid. ? - ö. 1760MeslekGörüntüle
11VUSLATÎ, Hasand. ? - ö. 1718MeslekGörüntüle
12Mustafa bin Mehmed el-Kastamonî (Hâcegî-zâde)d. ? - ö. 1589-90MeslekGörüntüle
13Fâhir, Ahmed Fâhir Efendid. ? - ö. 1760Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VUSLATÎ, Hasand. ? - ö. 1718Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mustafa bin Mehmed el-Kastamonî (Hâcegî-zâde)d. ? - ö. 1589-90Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fâhir, Ahmed Fâhir Efendid. ? - ö. 1760Madde AdıGörüntüle
17VUSLATÎ, Hasand. ? - ö. 1718Madde AdıGörüntüle
18Mustafa bin Mehmed el-Kastamonî (Hâcegî-zâde)d. ? - ö. 1589-90Madde AdıGörüntüle