ZÂRÎ, Hanyalı Abdülvehhâb

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdülvehhâb Zârî Bey'dir. Girit'in Hanya şehrinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hanyalı Derviş Ali Bey'in oğludur. İstanbul'a geldi, Enderun'a girdi ve tahsilini orada tamamladı. Şehremaneti tanzifat kâtipliğinde, Yeniköy belediye dairesi tahrirat kâtipliğinde, rüsûm-ı mücevherât kâtipliğinde, Bâbıâlî icrâ cemiyeti celb ve taharrî kâtipliğinde, Marmara Ereğlisi vukuat kâtipliğinde ve mal müdiriyetinde bulundu. Ne zaman ve nerede vefat ettiği bilinmiyor. Kaynaklar şiir söylemede usta olduğunu belirtiyor.

1297/1880 yılında İstanbul'da basılan 132 beyitlik bir Terkib-i Bend'i vardır. Terkib-i Bend'in başına yazılan hayatına dair birkaç satırda Manzûme-i Vehbî adlı bir eseri de olduğu bildiriliyor. İbnü'l-Emin'e göre kendi kütüphanesinde bulunan ve basıldığı yer ile müellifi belli olmayan Tuhfe-i Rûmî adlı 30 küçük sayfalık manzum Türkçe-Rumca lügatın Manzûme-i Vehbî olma ihtimali vardır (İnal 1988: 2010).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul. Dergah Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Zârî (1297). Terkîb-i Bend. İstanbul: Ahter Matbaası.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Terkîb-i Bend'inden:

Sûfî çek elin dâmen-i sevdâ-yı asâdan

Tesbîhini gösterme bize râh-ı cüdâdan

Pîrân-ı izâm silkine dâhil olamazsın

Bir kimse sana mu'temid olmaz fuzalâdan

Ashâb-ı kerâmetden olan zât-ı mükerrem

Müb'ad değil aslâ der-i vâlâ-yı rızâdan

Hürmet ede âlem sana ger bu ise kasdın

Fâriğ olasın tavr u makâl-i urefâdan

Bu keşmekeş ü hâl-i tevakkurdan ırag ol

Dûr olmayasın dâ'ire-i lutf-ı Hudâ'dan

Âr eyle Resûl'den hazer et Hazret-i Hak'dan

Vazgeç heves-i çarh-ı umûr-ı ümerâdan

Sen ser-fiken ol dil-şiken olma bu cihânda

Ölsen dahi ayrılma yine semt-i vefâdan

Feyz itmeden etdim diye vehm etme gerek mi

Ma'dûddur olan böyle gürûh-ı budalâdan

Cân içün olan minnet aceb nola cihâna

Nâçar mı kalır hasta olan havf u recâdan

Âlemde bir özge gamımız varsa da bârî

Mehcûrlarız dağdağa-i çûn u çirâdan

Esrârımızı keşf edemez yâr değil ağyâr

Hâbîde ne bilsin nidügün maksad-ı bîdâr

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul. Dergah Yay. 2011.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HIFZÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1798Doğum YeriGörüntüle
2HİKMETÎ, (Bî-namâz) Ahmed Efendid. 1727 - ö. 1755Doğum YeriGörüntüle
3ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
4HIFZÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1798Doğum YılıGörüntüle
5HİKMETÎ, (Bî-namâz) Ahmed Efendid. 1727 - ö. 1755Doğum YılıGörüntüle
6ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
7HIFZÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1798Ölüm YılıGörüntüle
8HİKMETÎ, (Bî-namâz) Ahmed Efendid. 1727 - ö. 1755Ölüm YılıGörüntüle
9ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
10HIFZÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1798MeslekGörüntüle
11HİKMETÎ, (Bî-namâz) Ahmed Efendid. 1727 - ö. 1755MeslekGörüntüle
12ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908MeslekGörüntüle
13HIFZÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1798Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİKMETÎ, (Bî-namâz) Ahmed Efendid. 1727 - ö. 1755Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HIFZÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1798Madde AdıGörüntüle
17HİKMETÎ, (Bî-namâz) Ahmed Efendid. 1727 - ö. 1755Madde AdıGörüntüle
18ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Madde AdıGörüntüle