ZÂRÎ, Zârî-i Sûzenî

(d. ?/? - ö. 960/1553/970/1563)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Latîfî’ye göre Mudurnu’da (Canım 2000: 286) diğer kaynaklara göre İstanbul’da doğdu. Asıl adı bilinmeyen şairin mahlası Zârî’dir. Terzilik yaparak geçimini sağladı. Mesleğine nispetle Sûzenî veya Zârî-i Sûzenî adıyla tanındı. Vefat tarihi Hasan Çelebi’de 960/1553 (Sungurhan Eyduran 2009: 354) , Âşık Çelebi’de ise 970/1663 (Kılıç 2010:577) olarak verilmiştir. Şiirlerindeki ince hayaller dönem şairleri tarafından beğenilirdi.

Kaynakça

Açıkgöz, Namık (hzl.)(1982). Riyazü’ş-Şu’arâ. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.
İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.
Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzâde Faizî'nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.
Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Ȃşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf (Erişim tarihi: 02.02.2014).
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şuarâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf (Erişim tarihi: 02.02.2014).

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Künc-i mey-hâne cây-ı eglence
Kayd-ı dünyâ dilâ bir işkence

Pehlevândur eline sâgar alan
Şîr-i ner bebr ile tutışur nice

Bir güzel vaslına irişmekdür
Karı dünyâda ugramak gence

Eblehâne degül mi fikr-i tâvil
Ömr kûteh bu rûz şeş-pençe

Ne kadar gussa çekse bu Zârî
Bir iki câm ile olur şence
*
Gazel
Çün hakîkat rûyına ey dil mecâzî perdedür
İsti‘ârât u kinâyâtı ko gel ol perdedür

Eyleme zâhid tereddüd düş ayagına müdâm
Himmeti pîr-i mugânun da‘imâ her ferdedür

Gözleme evc-i semâyı hâk-i râh ol ey gönül
Çün bilürsin kimse basmaz ol yüzi kim yerdedür

Halk-ı âlem mûmdur kapusına kul olmaga
Var ise mühr-i Süleymân ol perî-peykerdedür

Gelmez uyhu gözlerüme Zâriyâ şeb-tâ-seher
Tâ ki gönlüm ol saçı leylî yüzi enverdedür
*
Gazel
Mey kim mükeyyifât-ı cihân serveri durur
Her câmına hezâr zer ayak deri durur

Sûretde gerçi duhter-i nâzük durur velî
Ma‘nîde gussa pîrezeninün eri durur

Sûfî mey içmezem diyü halka riyâ satar
Pîr-i mugânı gör ki riyâda berî durur

Mey hıdmetinden olmasa hâlî aceb degül
Zârî emîr-i meygedenün çâkeri durur
*
Göz karasın eşk ile yuyayın agarınca
Tâ kim nazarı pâk ola dîdâra varınca

Kirpiklerünün cânuma geçdüklerin ey dôst
Bir bir diyeyin igneden iplige varınca
*
Gördükde hat-ı la‘lini cân itdi şehâdet
Yüz sürdügine mihr-i Süleymân’a karınca

Dök şeb-nem-i eşkün gözüm ol kâküli sünbül
Nergislerini hâb-ı seherden uyarınca

Yâriyle görenler diyeler Zârîyi bir gün
Böyle onarur kişiyi Allâh onarınca

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Ȃşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 577-579.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÇELEBİ EFENDİ, Mustafad. ? - ö. 1682Doğum YeriGörüntüle
2CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
3Nabizade Nazımd. 1862 - ö. 5 Ağustos 1893Doğum YeriGörüntüle
4ÇELEBİ EFENDİ, Mustafad. ? - ö. 1682Doğum YılıGörüntüle
5CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
6Nabizade Nazımd. 1862 - ö. 5 Ağustos 1893Doğum YılıGörüntüle
7ÇELEBİ EFENDİ, Mustafad. ? - ö. 1682Ölüm YılıGörüntüle
8CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9Nabizade Nazımd. 1862 - ö. 5 Ağustos 1893Ölüm YılıGörüntüle
10ÇELEBİ EFENDİ, Mustafad. ? - ö. 1682MeslekGörüntüle
11CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899MeslekGörüntüle
12Nabizade Nazımd. 1862 - ö. 5 Ağustos 1893MeslekGörüntüle
13ÇELEBİ EFENDİ, Mustafad. ? - ö. 1682Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nabizade Nazımd. 1862 - ö. 5 Ağustos 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÇELEBİ EFENDİ, Mustafad. ? - ö. 1682Madde AdıGörüntüle
17CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
18Nabizade Nazımd. 1862 - ö. 5 Ağustos 1893Madde AdıGörüntüle